00360-2019-0008

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

31. Информационни и комуникационни технологии


Решение номер З-85 от дата 20.03.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Св. Г.Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева, България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Осъвременяване, развитие и поддръжка на внедрената в УМБАЛ „Александровска” ЕАД информационна система Eventis R7“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Дейностите в обхвата на поръчката са разделени в 2 (два) етапа: Етап 1: Осъвременяване на СИСТЕМАТА до последна актуална версия на програмния код, добавяне на нови функции и включване на СИСТЕМАТА към новия електронен обмен, съгласно Решение на Министерския съвет № 357 от 29.06.2017 г. Етап 2: Осъществяване на развитие и поддръжка на СИСТЕМАТА с включени дейности: 1. Инсталация на подобрения във функционалността на текущата версия на СИСТЕМАТА. Това са подобрения, които са разработени по инициатива на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на други организации, използващи СИСТЕМАТА. 2. Съдействие при промени в организационната структура – преименуване, трансформиране, съкращаване и/или създаване на организационни звена, промяна на роли и права за достъп, прехвърляне и наследяване на права за достъп до документи и т.н. 3. Консултации относно функционалността на СИСТЕМАТА. 4. Консултации при избор на хардуер и софтуер. 5. Разрешаване на всички проблеми, които нарушават функционалната работоспособност на СИСТЕМАТА като: а/ отстраняване на грешки в програмния код и настройките на СИСТЕМАТА; б/ съдействие при промяна на настройките на СИСТЕМАТА; в/ диагностициране и отстраняване на проблеми на потребителските работни места вследствие на разпространени проблемни настройки на уеб браузърите чрез политики или масови инсталации (не включва изследване на проблеми на уеб браузърите на конкретни работни места – тези проблеми се отстраняват с преинсталиране на браузъра). г/ съдействие при диагностициране и отстраняване на проблеми в локалните мрежи, телекомуникационното оборудване, Интернет Gateway, Proxy сървър и др. 6. Разрешаване на всички проблеми, които нарушават работоспособността на сървъра на СИСТЕМАТА като: а/ диагностициране и съдействие при отстраняване на хардуерни проблеми в сървъра; б/ диагностициране и отстраняване на проблеми в операционната система на сървъра и системния софтуер; в/ диагностициране и отстраняване на проблеми в сървърите за бази данни и приложения; г/ възстановяване на данни от резервните копия, загубени или повредени вследствие на авария или на програмна грешка на сървъра, при необходимост; д/ прехвърляне на СИСТЕМАТА върху нов сървърен хардуер, при необходимост; е/ преинсталация на сървъра на СИСТЕМАТА вследствие на дефектирал хардуер. 7. Подобряване на сигурността на СИСТЕМАТА: а/ инсталация и пускане в експлоатация на подобрения и допълнения в текущата версия на системния софтуер и операционната система на сървъра; б/ инсталация и пускане в експлоатация на подобрения и допълнения в текущата версия на сървърите за управление на бази данни и приложения; в/ актуализиране на настройките на системния софтуер и операционната система при разкриване на уязвимости; г/ съхраняване на еталонни състояния на инсталацията на операционната система и сървъра при натрупване на промени. 8. Преглед и оптимизиране на структурата на данните, индексите и кеш-настройките на базите данни с цел подобряване на производителността. 9. Осигуряване на профилактика на изградените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ технически решения, съдействие при профилактика на оборудването, планиране и разпределение на дисковото пространство, анализ на log-овете на сървърите и операционните системи. Срокът за осъвременяване на СИСТЕМАТА с извършване на дейностите по Етап 1 е до 4 седмици, считано от датата на подписване на договор за възлагане на поръчката. Срокът за извършване на развитие и поддръжка на СИСТЕМАТА е 12 месеца, считано от датата на приемане на дейностите по Етап 1. Сроковете за реакция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при осъществяване на развитие и поддръжка на СИСТЕМАТА са следните: 1. при проблеми с критични или сериозни последици за дейността, които нарушават цялостната работоспособност на СИСТЕМАТА или ограничават нормалния работен процес - до 4 /четири/ часа, считано от уведомяването от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 2. при некритични проблеми с минимални последици за дейността - до 5 /пет/ работни дни, считано от уведомяването от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обособени позиции и възлагането на част от обществената поръчка на друго лице е невъзможно, предвид обстоятелството че „Енвизимо Внедрявания и поддръжка“ ЕООД притежава изключителното право за използване на информационната система (ИС) Eventis R7 и внедряване и в публични и частни организации, включително правото да преработва и да извършва допълнителни разработки и промени в продукта, да осъществява гаранционна и следгаранционна поддръжка и др.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 12000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

След провеждане на обществена поръчка чрез публична покана по ЗОП /отм./ с изх. №1757 от 26.05.2014 г. и сключен договор №594/20.06.2014 г. с изпълнител „Енвизимо Внедрявания и поддръжка“ ЕООД, в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД е внедрена многофунционална система за обработка на документи и работен поток Eventis R7. Системата е поддържана въз основа на Договор № Д-277/16.05.2016 г. и Договор № Д-385/16.06.2017 г. за развитие и поддръжка на Eventis R7, сключени след директно възлагане на осн. чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, с „Енвизимо Внедрявания и поддръжка“ ЕООД. „Енвизимо Внедрявания и поддръжка“ ЕООД притежава изключителното право за използване на информационната система (ИС) Eventis R7 и внедряване и в публични и частни организации, включително правото да преработва и да извършва допълнителни разработки и промени в продукта, да осъществява гаранционна и следгаранционна поддръжка и др. Тези права са предоставени на „Енвизимо Внедрявания и поддръжка“ ЕООД от автора и притежателя на авторските права върху информационната система „Енвизимо България“ ЕООД по силата на сключен договор от 28 април 2011 г. и писмо за оторизация с изх. № РД-06/28.4.2011 г. Договорът между „Енвизимо България“ ЕООД и „Енвизимо Внедрявания и поддръжка“ ЕООД е сключен на основание чл. 36 във връзка с чл. 70 и сл. от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Според т. 3 от писмото за оторизация предоставените на „Енвизимо Внедрявания и поддръжка“ ЕООД изключителни права върху информационната система Eventis R7 не са ограничени със срок. Следователно „Енвизимо Внедрявания и поддръжка“ единствено притежава изключителните права да извършва допълване, промени и поддръжка на внедрените продукти в публични и частни организации. Освен това съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 5 от ЗАПСП компютърните програми са обект на авторско право, а негови носители са лицата, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведението. Автор на ИС Eventis R7 е „Енвизимо България“ ЕООД, видно от представена декларация за авторство. По силата на сключения договор от 28 април 2011 г. авторът и собственик на продукта е предоставил за неограничен срок изключителните права върху системата на „Енвизимо Внедрявания и поддръжка“ ЕООД. От изложеното и от цитираните документи, представени на възложителя, е видно, че настоящата обществена поръчка може да бъде изпълнена само от „Енвизимо Внедрявания и поддръжка“ ЕООД, притежаващ изключителните права за използване на ИС Eventis R7, внедряване и в публични и частни организации, включително правото да преработва и да извършва допълнителни разработки и промени в продукта, да осъществява гаранционна и следгаранционна поддръжка и др.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„Енвизимо Внедрявания и поддръжка“ ЕООД , ЕИК 201544448.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл.65, ал.1 от ППЗОП възложителят ще сключи договор с посоченото в раздел V.2. от настоящето решение дружество, след влизане в сила на решението за откриване на процедурата. При подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП,както и гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение. В случай, че изпълнителят избере да представи гаранция за изпълнение чрез парична сума, същата се превежда по следната сметка на възложителя: СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД BIC: TTBBBG22 IBAN BG 54 TTBB 9400 1526 8730 19

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП, в 10-дневен срок от публикуването на настоящото решение.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.03.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор