Версия за печат

01158-2017-0008

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG411, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход No 69, За: Златко Кузманов - ръководител проект Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища (RPSSP), България 1574, София, Тел.: 02 8079999, E-mail: z.kuzmanov@bgports.bg, Факс: 02 8079966; 052 632832

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bgports.bg/bg/zop/200.

I.4) Основна дейност

Пристанищни дейностиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-09-66 от 21.08.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01158-2017-0008
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Изготвяне на технически проекти, изграждане и поддръжка на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища, в това число системи за видео-наблюдение, периметрова охрана, автоматизирано разпознаване на регистрационни номера, интеграционна платформа, комуникационна инфраструктура и контролни центрове. Системите се реализират на териториите на Пристанищен терминал „Бургас-Изток-1“, Пристанищен терминал „Варна-Изток“ и Пристанищен терминал „Варна-Запад“, зонирани съгласно Приложение 2 към техническата спецификация.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ДЕП-4 от 31.01.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЕАД, район Витоша, в.з. Малинова долина, ул. Панорама София № 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Б, ет. 2, България 1766, София, Тел.: 02 9704040, E-mail: office@telelink.com, Факс: 02 9704042

Интернет адрес/и:

URL: www.telelink.com.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища“. Предметът на Договора включва изпълнението на следните дейности: 1. Изготвяне на работен проект. 2. Доставка на оборудване, софтуер и софтуерни лицензии. 3. Инсталиране и провеждане на тестове. 4. Приемане на системите, въвеждане в експлоатация и провеждане на обучение на персонала. 5. Гаранционна поддръжка на Системите за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на приемане на съответната системата в реална експлоатация.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

31.01.2018 г. 

Крайна дата

27.02.2019 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
5797798 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 85% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

27.02.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
5797798 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Съгласно чл. 4 от сключения договор, същият влиза в сила от датата на подписването му (31.01.2018 г.) и е със срок за изпълнение на дейностите по т. 1 - 4 от определения предмет 12 (дванадесет) календарни месеца. В съответствие с предвиденото в договора, срокът на изпълнение е бил спиран общо за 17 (седемнадесет) дни за периодите на работа на възложителя по приемане на отделните дейности, за което са съставяни констативни протоколи. Съгласно чл. 5.3.5 от договора, същият се счита за изпълнен към датата на приемане на изпълнението на Системата за превенция на риска и повишаване на сигурността за последния приет обект – пристанищен терминал, който в случая е приет на 14.02.2019 г. Окончателното плащане към изпълнителя е извършено на 27.02.2019 г., към която дата, в съответствие с чл. 72 от ППЗОП, договорът се счита за изпълнен.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

18.03.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Ангел Борисов Забуртов
VII.2)
Длъжност: Генерален директор