Версия за печат

02709-2019-0031

BG-с. Говежда:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

74. Транспортна техника и технологии. Автомобилна техника.


Решение номер 104 от дата 15.03.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760176

BG312, Териториално поделение Държавно горско стопанство /ТП ДГС/- Говежда към Северозападно държавно предприятие /СЗДП/ - Враца, с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, За: инж. Милко Еделов Благоев, България 3474, с. Говежда, Тел.: 088 2598240, E-mail: dgs_govejda@abv.bg, Факс: 088 2598240

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горските територии съгласно чл.165, ал.1 от Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Услуга свързана с извънгаранционното техническо обслужване и ремонт на моторните превозни средства /МПС/, включетелно доставка на резервни части и консумативи, собственост на СЗДП Териториално поделение Държавно горско стопанство "Говежда"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка e осигуряване на извънгаранционно техническо обслужване и ремонт при необходимост, включително доставка на резервни части и консумативи, за служебните моторните превозни средства, собственост на СЗДП Териториално поделение Държавно горско стопанство "Говежда" за срок от 36 месеца. Техническо обслужване на МПС ще се извършва след изминаване на определен пробег,определен от фирмените стандарти на производителя. Текущи и аварийни ремонти на МПС ще се извършват при установена в резултат на техническото обслужване или на периодичен технически преглед необходимост, както и в следствие на възникнали аварии.Доставка и монтаж на резервни части, гориво-смазочни материали и други консумативи, свързани с изброените дейности. На извънгаранционното техническо обслужване и ремонт подлежат 10 бр. автомобили, в т. ч. 5 бр. леки автомобили /модел марка: ВАЗ -21213, ВАЗ 21214 и ЛАДА 212140Y/, 4 бр. товарни автомобила /модел марка: ГАЗ 53 А, ГРЕЙТУОЛЛ ХОВЕР и ГРЕЙТУОЛЛ СТИЙД5/ и 1 бр. автобус Ситроен - джъмпир, подробно описани с индивидуализираща информация в Техническата спецификация на документацията за участие.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложител на настоящата обществена поръчка е ДП СЗДП Враца, а ДГС Говежда е нейно териториално поделение.СЗДП Враца е разделило поръчката за ремонт и поддръжка на автомобили между четири свои териториални поделения, чиито директори по силата на упълномощаване провеждат процедури по ЗОП.Разделянето на вече обособената позиция на повече обособени позиции е неоправдано. Възлагането на поръчката без разделяне на повече обособени позиции единствено гарантира постигане на оптимален резултат и предотвратява евентуален риск от несъвместимост на извършеният ремонт и влагането на различни резервни части и други консумативи. Целта на възлагането на поръчката в рамките на един предмет без разделяне на повече обособени позиции е : да се избегнат рисковете, свързани с качеството на извършеният ремонт и вложените резервни части и консумативи предмет на настоящата обществена поръчка по отношение на пълна съвместимост на ремонта , монтажа и влагането им , да се постигне оптимален процес на управление на целия процес по извършване на услугата по ремонт , доставката и влагането на резервни части , смазочни материали, антифриз и други консумативи и един отговорен контрагент за дейностите в пълен обем. Възложителят е предоставил възможност на участниците за избор на доставяните резервни части, смазочни материали, антифриз и други консумативи, които трябва да бъдат в съответствие с посочените в техническа спецификация артикули или еквивалентни, да бъдат оригинални или еквивалентни, фабрично нови и неупотребявани и да имат експлоатационни характеристики равни или по-добри от тези които заменят, с гаранционен срок не по-малък от гаранционният срок на производителя (за които е съотносимо).

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 45000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуга е на стойност равна или по-висока от 280 000 лв. без вкл. ДДС, Възложителят ДП СЗДП Враца, чието поделение е ТП ДГС "Говежда" провежда някоя от предвидените в чл.18, ал. 1, т. 1-11 на ЗОП процедури. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура. Провеждането на открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане на изпълнението на поръчката, постигнат се най-добрите за възложителя условия. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.03.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Милко Еделов Благоев

VIII.2) Длъжност

Директор ТП ДГС Говежда, упълномощен от Директора на ДП СЗДП Враца да организира и/или възлага обществени поръчки на основание чл.7, ал.1 от ЗОП - пълномощно № СЗДП 977-8/14.04.2016 г.