Версия за печат

00267-2019-0029

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 19РОП-27 от дата 15.03.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Тодор Тодоров, България 4000, Пловдив, Тел.: 00359 32656760, E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg, Факс: 00359 32660671

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Организиране и провеждане на турнир от Волейболната лига на нациите за мъже от 28 до 30 юни 2019 год., в град Пловдив.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Организация и провеждане на турнир от Волейболната лига на нациите за мъже от 28 до 30 юни 2019 год., в град Пловдив. Процедурата се провежда в изпълнение на Решение №345, взето с Протокол №15 от 13.09.2018 год., на Общински съвет - Пловдив.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на процедурата, прогнозната й стойност, както и спецификата на услугите, които ще бъдат предоставяни от изпълнителя, не кореспондират с разделяне на процедурата на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 150000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП процедура на договаряне без предварително обявление може да бъде проведена от публичен възложител: само в случай, че поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител при наличие на изключителни права, вкл. на права на интелектуална собственост. Мотивите за избор на процедура на договаряне без обявление са следните: От една страна, съгласно разпоредбата на чл.19, ал.1, т.1 във връзка с чл.18 от Закона за физическото възпитание и спорта, спортен лиценз за федерация по волейбол, може да бъде издаден само на една спортна федерация на територията на Република България. Видно от информация от публичен регистър, публикуван на официалната интернет страница на Министерството на младежта и спорта, е видно наличие на валидна Лицензия № 000033 от дата 05.06.2017 год., издадена в полза на Българска Федерация по Волейбол, ЕИК:121268102, Със статут - "спортна федерация". Лицензията е подновена до дата 05.06.2021г. и е валидна към настоящия момент. От друга страна, видно от писмо, подписано на 24. 04. 2017 год., Българската федерация по волейбол се е съгласила да се присъедини към Волейболната лига на нациите – мъже, в отговор на получената покана от Международната федерация по волейбол. Писмото е изпратено от президента на БФВ до президента на МФВ. Налично е също така и Споразумение/Съгласие за приемане на домакински турнири от Волейболната лига на нациите - мъже през 2019 и 2020г. и приложения към него, подписано на дата 04. 07. 2018 г. от БФВ и на дата 06. 12. 2018 г., писмото е подписано от Международната федерация по волейбол. Споразумението е със съответните приложения към него, уреждащи правни, финансови, търговски и организационни въпроси. От изложените по-горе факти и обстоятелства става ясно, че в настоящия случай е налице едно единствено лице, което е годно и оторизирано на територията на Република България да организира турнир от Волейболната лига на нациите за мъже от 28 до 30 юни 2019 год., в град Пловдив. Това е СНЦ „Българска федерация по волейбол“ с ЕИК:121268102. В настоящия случай, с оглед факта, че процедурата се открива на основание чл.79, ал.1, т.3, буква „в“ от ЗОП, то Възложителят ще приложи нормата на чл.65, ал.1 от ЗОП и няма да одобрява и изпраща покана и респективно – няма да назначава помощен орган за провеждане на преговорите с поканеното за участие в процедурата лице.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Сдружение с нестопанска цел "Българска Федерация по Волейбол", ЕИК 121268102, гр. София 1142, бул. "Васил Левски" № 75.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Съгласно Методическо указание (МУ-2/27.02.2019 год.,) на Агенцията по обществени поръчки, настоящата процедура е изключена от контрола по чл. 229, ал. 1, т. 2, б. „д“ във връзка с чл.233, ал.1 от ЗОП. Процедурата е изключена от обхвата на контрола предвид прогнозната й стойност, която е по-ниска от 200 000 лева без включен ДДС.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.03.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Петров Титюков

VIII.2) Длъжност

зам.-кмет СМДСП и Упълномощено по чл.7, ал.1 от ЗОП лице - съгласно Заповед №16ОА1356/07.06.2016 год., на Кмета на общината