Версия за печат

00267-2019-0028

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 19РОП-26 от дата 12.03.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Вероника Шеханова-юрисконсулт в Дирекция Обществени поръчки, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656780, E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„СМР на обект „Многофункционална спортна зала към ЕГ „Иван Вазов“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е строителство и включва следните дейности: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за обект: „Многофункционална спортна зала към ЕГ „Иван Вазов””, част от УПИ I-за училища от кв. 16-нов по плана на ПУП-ПУР с УЗ на ЖП „Марица-север” – град Пловдив, чрез адаптиране на одобрен проект за многофункционална спортна зала със съблекални в УПИ I-за училище, кв. 142-нов, кв. 323-стар по плана на ЦГЧ, град Пловдив, строеж от категория IV, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б” от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съгласно одобрен проект с Разрешение за строеж № 234 / 14.09.2017 г. (РС) на Главния архитект на Община Пловдив.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка не позволява да бъдат сключени договори с няколко изпълнители.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1008640 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 18РОП107 от 23.11.2018 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00267-2018-0121

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.03.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Петров Титюков

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет СМДСП в Община Пловдив и възложител съгласно заповед №18ОА1626/23.07.2018г. на Кмета на Община Пловдив