Версия за печат

01547-2019-0001

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 154 от дата 11.03.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103061301

BG331, Пристанище Варна ЕАД, пл. Славейков 1, За: Мария Топчиева, България 9000, Варна, Тел.: 00359 52692357, E-mail: zop@port-varna.bg, Факс: 00359 52632953

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.port-varna.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://port-varna.bg/bg/Profile/Public-orders?d=592.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Въоръжена и невъоръжена охрана на обекти и имущество за нуждите на “Пристанище Варна” ЕАД

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Сключване на договор, за срок от 5 (пет) години, за възлагане на въоръжена и невъоръжена охрана на обекти и имущество за нуждите на “Пристанище Варна” ЕАД, съгласно изискванията на Техническа спецификация на Възложителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Като се е съобразил с разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ЗОП, възложителят е взел мотивирано решение да не разделя поръчката на обособени позиции, съгласно следните мотиви: 1. Специфичен предмет: Предметът на поръчката е свързан с осигуряване на сигурността на стратегически обект. В тази връзка от изключително значение за възложителя е да осигурява единен контрол и интегритет на информацията, което би се затруднило значително при наличието на повече от един изпълнител. Спецификата на обекта е свързана и с множество международни изисквания за сигурността на корабите и пристанищните съоръжения. Досегашният опит е показал безспорно, че осъществяването на охраната чрез един изпълнител е значително по-целесъобразно и осигурява в най-голяма степен контрола върху работата на охранителите. 2. Осигуряване на максимално благоприятни финансови условия: С цел запазване на финансовите интереси на възложителя и постигане на оптимални ценови условия при едновременно цялостно осигуряване на качеството на охраната на пристанището, е предприет подход с избор на един изпълнител. Разделянето на поръчката на обособени позиции неминуемо ще доведе до оскъпяването . Възлагането на дейностите на един изпълнител води до максимално оптимизиране на разходите му, което съответно води до по-добри финансови параметри за възложителя.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 7500000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.03.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Петър Ивов Сеферов

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор