Версия за печат

02123-2019-0001

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 1 от дата 07.03.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000461015

BG421, ФЕГ Антоан дьо Сент-Екзюпери, ул. Вук Караджич 13А, За: Кристина Попова, България 4003, Пловдив, Тел.: 032 957088, E-mail: lycee_exupery@abv.bg, Факс: 032 951865

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.feg-exupery.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://feg-exupery.com/?l=bg&nav=fprkup/procedurezop.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на топлинна енергия за отопление и горещо водоснабдяване за сградата на ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери” – гр. Пловдив”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на поръчката е доставка на топлинна енергия за отопление и горещо водоснабдяване за сградата на ФЕГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери”, гр. Пловдив, ул. „Вук Караджич” № 13А за срок от 18 месеца.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предмет на поръчката е доставка на топлинна енергия за функционално единна сграда, с една обща отоплителна инсталация, което води до невъзможност за захранване от различни достачици.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 55000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на пряко договаряне на основание чл. 182, ал. 1 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, буква “в“ от ЗОП, когато обществената поръчка може да бъде изпълнена само от определен изпълнител, поради наличие на изключителни права. Преносът на топлинна енергия е дейност, която подлежи на лицензиране по реда на Закона за енергетиката (чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗЕ). Съгласно чл. 43, ал. 2, т. 3 от Закона за енергетиката, за една обособена територия се издава само една лицензия за пренос на топлинна енергия, а разпоредбата на чл. 130 от ЗЕ задължава топлопреносното дружество да снабдява с топлинна енергия потребителите, присъединени към топлопреносната мрежа. ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери” е присъединена към топлопреносната мрежа, а съгласно Регистъра на издадените лицензии за дейностите в енергетиката, публикуван на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране http://portal.dker.bg/registri/litsenzii, лицензия за пренос на топлинна енергия на територията на град Пловдив за срок от 20 години № Л-011-05/17.10.2000 г. е издадена в полза на “Топлофикация Пловдив” ЕАД, преобразувано в “ЕВН България Топлофикация” ЕАД. Предвид изложеното, “ЕВН България Топлофикация” EАД има изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от Допълнителните разпоредби на ЗОП за осъществяване на преноса на топлинна енергия на територията на гр. Пловдив, придобити по силата на закон, поради което настоящата обществена поръчка не може да бъде възложена на друг изпълнител, защото възлагането на поръчката на друго лице би довело до нарушаване на права.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, възложителят няма да одобрява и изпраща покана за участие в процедурата. Договорът ще бъде сключен с единствения възможен участник - “ЕВН България Топлофикация” ЕАД, ЕИК 115016602, адрес: ул. "Христо Г. Данов", № 37, гр. Пловдив, притежаващ изключителни права.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл. 65, ал.2 от ППЗОП,възложителят ще сключи договор с “ЕВН България Топлофикация” ЕАД, ЕИК 115016602, адрес: ул. "Христо Г. Данов", № 37, гр. Пловдив, след влизане в сила на решението за откриване на процедурата. При подписване на договора, изпълнителят следва да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1,2,3 и 6 от ЗОП. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП, участникът следва да представи декларация за липса на такива. Доказателства за обстоятелствата, посочени в настоящето решение са публично достъпни в електронен публичен регистър, воден от Комисията за енергийно и водно регулиране на адрес: http://portal.dker.bg/registri/litsenzii.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП, в 10-дневен срок от публикуването на настоящето решение.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.03.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Мариела Янчева Николова

VIII.2) Длъжност

Директор