Версия за печат

01270-2019-0002

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер РПД19-РД93-2 от дата 01.03.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0001696327053

BG411, Столична община - район Подуяне, Столична община - район Подуяне, ул. Плакалница № 51, За: Станислава Стоянова, България 1517, София, Тел.: 02 8146162, E-mail: raion@poduiane.info, Факс: 02 8471871

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.poduiane.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.poduiane.info/zop-profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Друг: Местен орган на изпълнителната власт


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Подуяне“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. Суха река, бл. 133, вх. „В“ и „Г“; 2. Обособена позиция № 2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. Левски-Г, бл. 36

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност“, както следва: 1. Обособена позиция № 1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. Суха река, бл. 133, вх. „В“ и „Г“ - въведен в експлоатация 1975 г., състоящ се от 40 апартамента, вх. „В“ и „Г“ – 7 (седем) етажа. Общата разгъната застроена площ е 3805,51 кв.м.; 2. Обособена позиция № 2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. Левски-Г, бл. 36 - въведен в експлоатация 1988 г., състоящ се от 143 апартамента, 10 (десет) етажа. Общата разгъната застроена площ е 11 844,09 кв.м. Изпълнителят следва да извършва проектиране, строителство и авторски надзор, съгласно нормативните изисквания, касаещи изпълнението на предмета на поръчката.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2055611 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Поръчката се финансира със средства по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Национата програма) - http://mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по - добри условия за живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по - високо качество на жизнената среда. Допустимите дейности за финансиране са посочени ото Възложителя в одобрената документация. Заплащането на избрания изпълнител се осъществява чрез Българска Банка за Развитие.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1,т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.03.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ева Михайлова Митова

VIII.2) Длъжност

Кмет на Столична община - район "Подуяне"