00826-2019-0003

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

23. Системи за управление на сигурността...


Решение номер Д-73 от дата 01.03.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605813

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД, ул. Доктор Любен Русев № 1, За: Мариана Балабанова, България 1113, София, Тел.: 02 9702283, E-mail: m.balabanova@svnaum.com, Факс: 02 8709309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/pryako-dogovaryane.

I.2) Вид на възложителя

Друг: представляващ лечебното заведение, съгласно чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Организиране и осъществяване на невъоръжена, денонощна охрана на територията на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмета на обществена поръчка включва: Предоставяне на услуги по извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана и осигуряване на пропускателния режим на двата входа/изхода, единият представляващ централен вход, разположен североизточно на територията на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД и водещ до ул. „Д-р Любен Русев”, а другия второстепенен, разположен югозападно от територията на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД, като през него се достига до бул. „Г.М.Димитров” На двата входа/изхода се осъществява контролно-пропускателен режим с магнитни карти, като има разположени бариери, както и помещения за охраната, в които е разположена апаратурата по видео-наблюдението, командното табло за бариерите, СОТ и системите за достъп.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не се разделя на обособени позиции, тъй като е нецелесъобразно и неефективно разделянето и възлагането й на повече от един изпълнител. Охраняването на обекта, който представлява комплекс от самостоятелни клиники за лечение на неврологични и психиатрични заболявания, изисква последователно и системно извършване на вазаимно обвързани дейности. Възложителят счита, че услугата трябва да се изпълнява от един изпълнител, за да се осигури комплексност, както и да се гарантира максимална кооординация и ефективност при осъществяване на охраната. Неразделянето на поръчката на обособени позиции изключва отрицателния ефект от разделянето на отговорността между различни изпълнители.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 75000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП, възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица, когато обществената поръчка е за услуги по Приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Дейностите, предмет на настоящата поръчка - охранителни услуги са включени в Списъка на социалните услуги и други специфични услуги по Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от ЗОП и същите съгласно Общия терминологичен речник - СРV са с общ код 79700000 ”Детективски и охранителни услуги”. Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 75 000,00 лв. Налице са всички нормативно изискуеми предпоставки, позволяващи настоящата обществена поръчка да бъде възложена по реда на чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП, при условията на чл. 64 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) - чрез процедура на пряко договаряне с определени лица.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

ЕТ “НПК-НИКОЛА КЛИМЕНТОВ”, с ЕИК: 822059500 "БАЛКАН СЕКЮРИТИ” ЕООД, с ЕИК:831390481 „ВТА СЕКЮРИТИ СЪРВИЗ” ЕООД, с ЕИК:131395596

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1,т.5 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от публикуване на решението за провеждане на процедурата на договаряне по чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.03.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, д.м.н.

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор