Версия за печат

01546-2019-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер 1 от дата 28.02.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 122017149

BG411, Еко Антрацит ЕАД, ул. Тинтява № 86, За: д-р инж. Акрам Саид Ясин, България 1113, София, Тел.: 00359 24442566, E-mail: ekoantra@abv.bg, Факс: 00359 24239331

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ekoantratsit.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ekoantratsit.eu/?q=page&idd=index&porachkaid=20190227ifLX390457.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Околна среда


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изготвяне на работен проект „Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Радка“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на проекта за мониторинг е изготвяне на проектно-сметна документация за извършване на наблюдения, измервания и опробвания, както и възстановителни дейности на хвостохранилище „Радка”, в продължение на пет години. Проектирането да се извърши във фаза „Работен проект” при запазване, частична или пълна промяна на съществуващото положение в зависимост от изискванията на действащата нормативна уредба, извършено след оценка за състоянието на обекта, системата, мрежите и пунктовете за наблюдение, въздействащи фактори, схеми за измервания, пробонабиране и анализ, наблюдавани параметри. Проектът трябва да предвиди честотата и времето (месеци) на наблюдения, измервания и пробонабиране, ниво за достатъчност и достоверност на резултатите, дейностите по стопанисване, експлоатация (обслужване) и информационно осигуряване (събиране, визуализиране, поддържане и съхраняване на специализираната база данни). Основната цел на проекта е получаване на актуална информация за оценка на обекта, чрез създаване на ефективна представителна система за мониторинг. Системата, програмата и мрежите за мониторинг, както и възстановителните мерки трябва да включват: • оглед и оценка на състоянието на обекта, два пъти годишно (един път през сухия период и един път през влажния период) и извънредно при нужда (след проливни валежи, земетръс и др.); • наблюдение на нивото на пиезометричната повърхност в отпадъчното тяло, един път годишно, както и извънредно след проливни валежи; • изследване химичния състав на повърхностните води от р. Луда Яна – преди и след обекта, два пъти годишно (и извънредно при нужда); • изследване на биомасата от осъществената биологична рекултивация – еднократно за всяка година по време на вегетация; • измервания за установяване на вертикални деформации (слягания) и хоризонтални деформации (премествания) по основната стена на съоръжението, един път годишно, като се предвидят и извънредни измервания за сляганията и хоризонталните премествания след земетръс, като се посочат условията, при които се налагат извънредните измервания; • почистване на външната отводнителна система – един път годишно; • възстановяване проводимостта на източната черна охранителна канавка с дължина около 300 м. Работният проект е необходимо да бъде разработен в следните части: Част „Обща обяснителна записка”, Част „Геодезическа”, Част „Техническа и технологична”, Раздел ” План за безопасност и здраве”, Част „Сметна документация”. Работният проект: „Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Радка”, не се определя като строеж по смисъла на чл. 137 от ЗУТ. Проектът не предвижда изпълнение на строителни и монтажни работи. Задачата включва наблюдения, опробвания и други дейности, които са услуга по чл. 3 ал. 1, т. 3 от ЗОП, свързана с околната среда.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл. 178, ал. 5 от ЗОП Възложителят не е длъжен да мотивира невъзможността за разделяне на обособени позиции на поръчката

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 13000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението може да се подава в десетдневен срок съгласно чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Тодор Иванов Ангелов

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор