Версия за печат

00360-2019-0007

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер З-57 от дата 28.02.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Св. Г.Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева, България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на хигиенни материали за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД по 2 обособени позиции“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е за доставка на хигиенни материали за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД, разделени в 2 обособени позиции - обособена позиция №7 и обособена позиция №10 от проведената процедура на публично състезание със същия предмет. Видовете, характеристиките и количества на хигиенните материали по обособените позиции, са подробно описани в приложената към документацията техническа спецификация. Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на Възложителя. Доставките се извършват периодично, след писмена заявка от страна на Възложителя на съответното количество и вид на хигиенните материали, препарати и други консумативи, за срока на договора – 24 месеца. Срокът за доставка следва да бъде не по-дълъг от 5 /пет/ работни дни от получаване на писмена заявка от страна на Възложителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 13500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Проведено е публично състезание за възлагане на обществена поръчка със същият предмет.За обособени позиции №7 и №10 , предмет на настоящата поръчка, са представени оферти, които не отговарят на предварително обявените условия на проведената процедура. Отразените обстоятелства са на основание чл.110,ал.1,т.2 от ЗОП и съгласно издадено Решение №3-36 от 05.02.2019г. на изпълнителния директор на лечебното заведение. При наличие на тези обстоятелства, съгласно чл.182,ал.1, т.2, възложителите могат да проведат процедура на пряко договаряне.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

ЕТ„Вадиас-Васил Димитров” с ЕИК 030436270 „Топ Елана” ООД с ЕИК 131555677 Кооперация „Панда” с ЕИК 000885099 „Аграта-ЦМ” ЕООД с ЕИК 121096923 „Мегасап” ЕООД с ЕИК 121910553

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: З-223 от 20.11.2018 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00360-2018-0019

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП, в 10-дневен срок от публикуването на настоящото решение.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор