Версия за печат

02711-2019-0081

BG-Цонево:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

16. Химически технологии


Решение номер 59 от дата 27.02.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120145

BG331, ТП Държавно горско стопанство Цонево при СИДП ДП Шумен, ул.Хр.Трендафилов №54, За: инж.Запрян Павлов зам.директор при ТП ДГС Цонево, България 9261, Цонево, Тел.: 0517 27232, E-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg, Факс: 0517 27232

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgsconevo.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://wp.me/p82oCV-cQQ.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: горско стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, цветен спрей-универсален и специализиран спрей за маркиране на стояща дървесина в гората - Държавна горска територия, във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП „ДГС Цонево" за 2019 година”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, цветен спрей-универсален и специализиран спрей за маркиране на стояща дървесина в гората - Държавна горска територия, във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП „ДГС Цонево" за 2019 година” Прогнозните видове и количества по параметри и описание съгласно техническата спецификация , са както следва: 1)Универсален дълготраен горски спрей: 1.1. червен, разфасовка 400 мл – 50 бр. 1.2. зелен, разфасовка 400 мл – 50 бр . 1.3. бял, разфасовка 400 мл – 50 бр. 1.4. син, разфасовка 400 мл – 50 бр. 2)Специализиран дълготраен горски спрей- боя за маркиране на стояща дървесина в гората – 600 бр., със следните параметри: -Предназначен за нанасяне маркиране върху влажна и непочистена повърхност, с трайно покритие след нанасяне маркиране на дървесината от минимум две години; - форма / разфасовка: аерозолен флакон от 500мл; - работен диапазон до - 20°С; - възможност за нанасяне върху влажна и непочистена повърхност; - да осигурява трайно маркиране на дървесината; - Цвят : сигнален/неонов цвят – оранжев; - ергономичност на капачката; - безвреден при използване без предпазни средства; - да не съдържа толуол, кадмий, олово и други тежки метали, с разреждащо вещество на биоалкохолна основа 3)Специализиран дълготраен горски спрей- боя за маркиране на стояща дървесина в гората – 20 бр., със следните параметри: -Предназначен за нанасяне маркиране върху влажна и непочистена повърхност, с трайно покритие след нанасяне маркиране на дървесината от минимум две години; - форма / разфасовка: аерозолен флакон от 500мл; - работен диапазон до -20°С; - възможност за нанасяне върху влажна и непочистена повърхност; - да осигурява трайно маркиране на дървесината; - Цвят: матов бял ; - ергономичност на капачката; - безвреден при използване без предпазни средства; - да не съдържа толуол, кадмий, олово и други тежки метали, с разреждащо вещество на биоалкохолна основа 4)Специализиран дълготраен горски спрей- боя за маркиране на стояща дървесина в гората – 20 бр., със следните параметри: -Предназначен за нанасяне маркиране върху влажна и непочистена повърхност, с трайно покритие след нанасяне маркиране на дървесината от минимум две години; - форма / разфасовка: аерозолен флакон от 500мл; - работен диапазон до - 20°С; - възможност за нанасяне върху влажна и непочистена повърхност; - да осигурява трайно маркиране на дървесината; - Цвят : матов син; - ергономичност на капачката; - безвреден при използване без предпазни средства; - да не съдържа толуол, кадмий, олово и други тежки метали, с разреждащо вещество на биоалкохолна основа 5.Алкидна боя за маркиране на дървесина: 5.1. цвят червен в разфасовка от 700 g /кутия/ - 20 кутии 5.2.цвят бял в разфасовка от 700 g /кутия/ - 20 кутии 6.Разредител за боя, в разфасофка от 0.900 л. – 10 бутилки 7.Четки за маркиране на дървесина - плоски четки с естествен плътен косъм с широчина от 50мм. - 10 бр. 8. Креда за обозначаване на дърво различни цветове - в кутия 12 броя за 1 бр. кутия - 10 бр.кутии Доставките ще се изпълняват по поръчка чрез заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката, до определения максимален финансов ресурс, в размер до 6000,00лв (шест хиляди) лева без вкл. ДДС, франко място на доставката. Обявените количества са прогнозни, като в тях може да настъпи промяна по преценка и в зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не го обвързват с пълно усвояване на финансовия ресурс. Пределна обща прогнозна стойност за изпълнение на поръчката – 6 000.00лв. ( шест хиляди лева) без вкл. ДДС, за която стойност Възложителят сключва договор, и която включва всички разходи за опаковка, такси, транспорт и други съпътстващи доставката разходи определени франко място на доставката.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

не е приложимо

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 6000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 77200 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Съгласно общ утвърден прогнозен финансов ресурс на СИДП ДП- гр. Шумен за 2019 година в размер от 77 200( седемдесет и седем хиляди и двеста ) лева без ДДС по т.5- боя, спрей, разредител и др от Раздел "Доставки" на Приложение №1 към Заповед №549/21.12.2018г . на директора на Североизточно държавно предприятие - гр.Шумен


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

прогнозната стойност на обществената поръчка към датата на решението за нейното откриване е 6 000.00 ( шест хиляди ) лева без ДДС и при изчисляване на същата Възложителят е включил всички плащания без данък върху добавената стойност (ДДС), които са му известни към този момент Предметът на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Не са налице условията за провеждане на ограничена процедура, състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление. Налице са възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в ЗОП за публично състезание. С цел да се осигури максимална публичност и да се постигнат най - добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Настоящата процедура се възлага на основание Заповед №549/21.12.2018г . на Директора на СИДП ДП – Шумен.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

в 10-дневен срок по реда на чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Антон Недков Димитров

VIII.2) Длъжност

директор на ТП ДГС Цонево