Версия за печат

02709-2019-0023

BG-Ботевград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

56. Горско стопанство


Решение номер 65 от дата 27.02.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760088

BG412, Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Витиня към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца, местност Витиня, п.к.№ 7, За: Соня Митинска, България 2140, Ботевград, Тел.: 0359 72398745, E-mail: ddsvitinia@abv.bg, Факс: 0359 884858496

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190227GKrd10654372.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Дейности по чл. 165, ал.1 от ЗГ, дърводобив, лов и опазване на горски територии и други


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Текущ ремонт на съществуващи горски пътища и строителство на нови горски пътища, осигуряващи достъп до обектите и в обектите включени за ползване през 2019/2020, както и пътища обслужващи ловностопанската дейност на територията на ТП ДЛС ВИТИНЯ в две обособени позиции.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Текущ ремонт на съществуващи горски пътища, строителство на нови горски пътища, осигуряващи достъп до обектите и в обектите включени за ползване през 2019/2020г., както и пътища обслужващи ловностопанската дейност на територията на ТП ДЛС ВИТИНЯ в две обособени позиции: Обособена позиция №1- № Наименование на дейността Мярка Прогнозно Ед.Прогнозна л.м. количество цена стойност/лв.лв.Текущ ремонт (почистване) на съществуващи горски пътища.1 ГСУ ,,Витиня“л.м 25000 0,50 12500,00; 2 ГСУ ,,Врачеш“л.м 5000 0,50 2500,00; 3 ГСУ ,,Търсава“ л.м 10000 0,50 5000,00; 4 Превоз на булдозер км 300 3,80 1140,00-ВСИЧКО-21140,00лв.; № Наименование на дейността Мярка Прогнозно Ед.Прогнозна л.м.количество цена стойност/лв.лв. Среден ремонт на съществуващи горски пътища: 1 ГСУ ,,Витиня“л.м 10000 1,00 10000,00; 2 ГСУ ,,Врачеш“л.м 1000 1,00 3000,00; 3 ГСУ ,,Търсава“л.м 14720 1,00 14720,00; 4 Превоз на булдозер км 300 3,80 1140,00-ВСИЧКО-28860,00лв; Обособена позиция №2- № Наименование на дейността Марка Прогнозно Ед.Прогнозна л.м.количество цена стойност/лв.лв. Строителство на нови горски пътища;1 ГСУ ,,Витиня“л.м 9000 3,00 27000,00; 2 ГСУ ,,Врачеш“л.м 1000 3,00 3000,00; 3 ГСУ ,,Търсава“ л.м 6410 3,00 19230,00; 4 Превоз на булдозер км 200 3,80 760,00-ВСИЧКО-49990,00лв.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 99990 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване е 10/десет/ дни,съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Тошко Йорданов Петков

VIII.2) Длъжност

Директор ТП ДЛС упълномощен с пълномощно № СЗДП 977-6/14.04.2016г.