Версия за печат

00325-2019-0006

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

50. Медицинска техника


Решение номер 133 от дата 22.02.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115576405

BG421, УМБАЛ Свети Георги ЕАД, изпълнителният директор, бул. Пещерско шосе 66, За: Христо Петков - специалист обществени поръчки, България 4002, Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: hristo_p1981@abv.bg, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190218CKpf5674679.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на изплащане на фабрично нов линеен ускорител с необходимото окомплектоване за работа – дозиметрична апаратура, устройства за имобилизация и други, за нуждите на Клиника по лъчева терапия на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката включва доставка на изплащане на фабрично нов линеен ускорител с необходимото окомплектоване за работа – дозиметрична апаратура, устройства за имобилизация и други, за нуждите на Клиника по лъчева терапия на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив, в това число обучение на персонала, гаранционно обслужване на апаратурата - отстраняване на гаранционни дефекти, така и сервизно обслужване - текуща поддръжка и профилактики, а така също и изработка на инвестиционни проекти за адаптиране на помещение в Клиника по лъчева терапия за инсталиране на линейния ускорител – част Технологична, Елек-тротехнологична, Лъчзащита и ОВК (при необходимост), както и КСС.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 4850000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид прогнозната стойност на поръчката и във връзка с праговете по чл. 20, чл. 1, т. 1, буква "б" е налице основание за прилагане на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

С оглед на голямата прогнозна стойност на обществената поръчка е въведена по изключение възможност срокът на договора да надвиши 5 години, като по този начин да се гарантира финансовата стабилност на лечебното заведение и да се обезпечи рискът от ситуации на отрицателна диспропорция между парични вземания и парични задължения на месечна база. Възможността за по-дълъг срок на договора възниква също и поради условното финансиране на поръчката и липсата на възможност за точно прогнозиране на финансирането на поръчката към момента на откриването й, което налага и въвеждането на отлагателен срок от 24 месеца на реалното изпълнение на поръчката. Изпълнението на поръчката е под условия за осигурен финансов ресурс от възложителя и може да се възложи в срок до 24 месеца от сключване на договора, с изрично възлагателно писмо, изпратено до определения изпълнител. Срокът за изработка и представяне на инвестиционния проект е до 30 дни от възлагателно писмо. Срокът за доставка и въвеждане в експлоатация на апартурата е до 180 календарни дни, в който срок не се включва времето на администриране на преписката по въвеждане в експлоатация на апарата от РЗИ-Пловдив и Агенцията за ядрено регулиране. Срокът на изплащане на вноските е до 4 години. Преди възлагането на доставката и въвеждането в експлоатация на апаратурата, възложителят следва да осигури необходимите строителни-монтажни работи, съгласно представения от изпълнителя инвестиционен проект, както и необходимата верификационна система за работа с апаратурата.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м.

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор