05397-2019-0005

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА
Директива 2009/81/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 177098809

Държавна агенция Електронно управление, ул. Ген. Й. В.Гурко № 6, За: Мартина Митрева - старши експерт в отдел Планиране и методология на обществени поръчки, дирекция Обществени поръчки, България 1000, София, Тел.: 02 9492080, E-mail: mmitreva@e-gov.bg, Факс: 02 9492433

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки - ДАЕУ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://e-gov.bg/.

Адрес на профила на купувача: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016.

Електронен достъп до информация: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/248.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление.

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Държавен хибриден частен облак (ДХЧО) и защитен интернет възел за публични услуги на електронното управление“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Територията на Република България
Код NUTS: BG
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

По време на изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Държавен хибриден частен облак (ДХЧО) и защитен интернет възел за публични услуги на електронното управление“ следва да бъдат изпълнени следните дейности и поддейности: Дейност 1 – Проектиране; Дейност 2 - Изграждане на ДХЧО; Поддейност 2.1. – Изграждане на Защитен интернет възел (ЗИВ); Поддейност 2.2. – Изграждане/надграждане на центрове за данни (ЦД), център за възстановяване и център за наблюдение и управление; Поддейност 2.3 Внедряване на облачни услуги; Поддейност 2.4 – Изграждане/надграждане на Преносната среда; Дейност 3 – Пускане в експлоатация; Поддейност 3.1. Проверка и тестване на изградената облачна инфраструктура; Поддейност 3.2. – Опитна експлоатация; Поддейност 3.3. – Пилотна миграция към ДХЧО; Дейност 4 – Обучение.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

48820000, 32420000, 48000000, 72222300

Описание:

Сървъри
Мрежово оборудване
Софтуерни пакети и информационни системи
Услуги, свързани с информационни технологии

ІІ.1.7) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Оферентът трябва да посочи в офертата всяка част от поръчката, която той евентуално предвижда да възложи на подизпълнители, и всеки предложен подизпълнител, както и обекта на частта от поръчката, за която е предложен този подизпълнител.
Оферентът трябва да посочва всякакви промени на нивото на подизпълнителите по време на изпълнение на поръчката.

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

В обхвата на поръчката е включено следното: 1. Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на защитена, високоустойчива и резервирана многопотребителска (multitenant) облачна инфраструктура (ДХЧО), разположена в два центъра за данни (ЦД), Контролно технически център на Електронното правителство (КТЦЕП) и център за възстановяване. Във всеки от двата ЦД трябва да се инсталира нова изчислителна мощност от не по-малко от по 1500 процесорни ядра, комплектувани с не по-малко от по 19 терабайта (TB) оперативна памет и не по-малко от по 65 терабайта (ТВ) бързo дисково пространство за съхранение, не по-малко от по 300 терабайта (TB) дисково пространство с общо предназначение, както и не по-малко от 720 терабайта (TB) дисково пространство за архивиране. В центъра за възстановяване трябва да се инсталира 950 терабайта (TB) дисково пространство за архивиране с възможност за възстановяване след бедствия, злонамерени действия и/или промишлени аварии и изчислителна мощност от не по-малко от 120 процесорни ядра и 1,5 терабайта (TВ) оперативна памет, комплектувани с не по-малко от 950 терабайта (ТВ) дисково пространство за архивиране. 2. Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Защитен интернет възел. 3. Изграждане/надграждане на преносната среда между центровете за данни, КТЦЕП и центъра за възстановяване 4. Изграждане на нови и надграждане на съществуващи центрове за данни, в това число два центъра за данни, Контролно техническия център на Електронното правителство, център за наблюдение и управление и център за възстановяване. 5. Разработване на облачни услуги от типа IaaS, както и услуги тип ко-локация за целите на електронното управление, с възможност за ползване независимо от местоположението на потребителите. Да се осигури възможност за заявяване на необходимите ресурси без посредничество на оператор (самообслужване), както и контрол и отчет на потреблението. 6. Специализирано обучение по групи на администратори, технически експерти и оператори на Възложителя и на ограничен брой потребители

Стойност, без да се включва ДДС
28650483.33 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

730

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за изпълнение на договора: Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществената поръчка в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без включен ДДС. 30% (тридесет на сто) от стойността на гаранцията за изпълнение на договора е предвидена за обезпечаване на разширената гаранционна поддръжка и се освобождава в 30 дневен срок след изтичането на периода на разширена гаранционна поддръжка. Възложителят заплаща авансово от 30% до 60% от общата стойност на договора (по преценка на възложителя) в срок до 30 (тридесет) дни от подписване на същия и предоставяне от страна на изпълнителя на оригинална фактура, както и гаранция, обезпечаваща авансовото плащане (с ДДС) в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП в размер на 100 % (сто на сто) от стойността на аванса. Гаранцията, обезпечаваща авансовото плащане, се освобождава в срок до 3 (три) дни след връщане или усвояване на аванса.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията по договора ще се извършват по следният начин: Възложителят заплаща авансово от 30% до 60% от общата стойност на договора (по преценка на възложителя) в срок до 30 (тридесет) дни от подписване на същия и предоставяне от страна на изпълнителя на оригинална фактура, както и гаранция, обезпечаваща авансовото плащане (с ДДС) в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Гаранцията, обезпечаваща авансовото плащане, се освобождава в срок до 3 (три) дни след връщане или усвояване на аванса. Авансът се счита за усвоен на етапи, както следва: I-ви етап: при подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на Дейност 1 „Проектиране“ – освобождава се част от гаранцията за авансово предоставените средства в размер, равен на стойността на Дейност 1, съгласно ценовото предложение на изпълнителя; II-ри етап: останалата част от гаранцията за авансово предоставените средства се освобождава след приемане на извършените доставки и физическо инсталиране на техниката, съгласно одобрените „План за доставките“ и „План за физическа инсталация“. Изпълнителят фактурира доставките съгласно цените, посочени в количествено-стойностните сметки към одобрения Технически проект за поддейности 2.1. „Изграждане на Защитен интернет възел (ЗИВ)“; 2.2. „Изграждане/надграждане на центрове за данни (ЦД), център за възстановяване и център за наблюдение и управление“ и 2.4. „Изграждане/надграждане на Преносната среда“. Забележка: В случай, че стойността на доставките превишава стойността на предоставения аванс, разликата се заплаща при окончателно изпълнение на договора. В случай, че авансът не бъде усвоен изцяло на етапи I и II, останалата част от гаранцията за авансово предоставените средства се освобождава след приемане изпълнението на договора. В този случай, изпълнителят е длъжен да предостави гаранция за неусвоения аванс, в една от формите, предвидени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП със срок на валидност 30 дни след крайния срок за изпълнение на дейностите по договора. Възложителят заплаща остатъчната сума от цената по договора в срок до 30 (тридесет) дни след приемане изпълнението на дейностите по договора и издадена оригинална фактура от изпълнителя.

ІІІ.1.5) Информация относно проучване за надеждност
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние
Критерии относно личното състояние на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване), включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява кандидат/участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 157, ал. 1 и ал. 2, т. 1, 2, 5 и 6 от ЗОП а именно: 1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 1.3. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен; 1.4. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност или в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 1.5. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 1.6. установено е, че е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на липсата на основания за отстраняване или на изпълнението на критериите за подбор; 1.7. установено е от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, поради което е налице риск от заплаха за националната сигурност. 2. Не може да участва в процедурата пряко или косвено физическо или юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако не е налице изключение по чл. 4 от този закон. За кандидат/участник, който след изтичане на срока по §14 от ПЗР на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС не е привел дейността си в съответствие с изискванията на този закон се прилага чл. 5, ал. 1, т. 3 от същия. 3. Възложителят отстранява от участие в процедурата кандидат или участник, който не отговаря на изискванията на чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 4. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка кандидати/участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП.

Критерии относно личното състояние на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне), включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

В случай, че участникът предвижда използването на подизпълнител, последният следва да попълни Декларация за съгласие от подизпълнител - съгласно Образец № 13 от документацията. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Когато е приложимо вида и дела на работите, които ще бъдат възложени на подизпълнители, и/или предложените подизпълнители и документи, с които се доказва спазването на изискванията за подбор за всеки от тях се представят в офертата на участника. Подизпълнителят следва да представи: 1. Декларация за обстоятелствата по чл.157, ал.1 и ал. 2, т. 5 от ЗОП – съгласно Образец № 2 от документацията. 2. Декларация за обстоятелствата по чл. 157, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от ЗОП – съгласно Образец № 3 от документация. 3. Декларация по чл. 3, т. 8 и по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношение с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) – съгласно Образец № 8 от документацията. 4. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество– съгласно Образец № 7 от документацията. При подизпълнители обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява подизпълнителите в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. От представените документи следва да е видно разпределението на отговорността между членовете в обединението и техните права и задължения. Всички изброени документи за подизпълнителите се представят в офертата на участника съгласно чл.106, ал.2, т.2, буква "б" от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП).

ІІІ.2.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии относно икономическото и финансово състояние на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Кандидатите следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти в размер на 30 000 000 (тридесет милиона) лв. без включен ДДС за последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си. Поставеното изискване се доказва с документ по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП (Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката) и документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 от ЗОП (баланс и отчет за приходите и разходите), или се посочва обществено достъпен, безплатен за Възложителя регистър, в който да се проверят заявените данни.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Кандидатите следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти в размер на 30 000 000 (тридесет милиона) лв. без включен ДДС за последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.

Критерии относно икономическото и финансово състояние на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

ІІІ.2.3) Технически и/или професионални възможности
Критерии относно техническите и/или професионалните възможности на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Кандидатът следва да прилага внедрена система за управление на качеството,сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001(или еквивалентен),чийто обхват да е относим към предмета на обществената поръчка. За доказване на посоченото изискване,кандидатът следва да представи към заявлението за участие заверено копие на издаден валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството,сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен или се посочва обществено достъпен,безплатен за Възложителя регистър,в който да се проверят заявените данни. Обхватът на стандарта трябва да е относим към вида на дейностите в настоящата поръчка.Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват,отговарящ на предмета на поръчката. 2. Кандидатът през последните 5 (пет)години,считано от датата на подаване на заявлението за участие трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем,идентични или сходни с тези на настоящата поръчка. Определяне на понятието„сходни дейности“: Под „сходни с предмета на настоящата поръчка“ следва да се разбират следните дейности: доставка и въвеждане в експлоатация на комуникационно и сървърно оборудване,доставка на софтуерни продукти за виртуализация или облачни услуги,изграждане на центрове за данни,поддръжка на комуникационно и сървърно оборудване и дейности по системна интеграция (кумулативно). За доказване на посоченото изискване кандидатът трябва да представи към заявлението за участие списък на дейностите(Образец № 4),които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите,датите и получателите,заедно с доказателство за извършената дейност. 3. Кандидатът трябва да притежава валидно Удостоверение за сигурност (УС) с ниво „Секретно“, издадено на юридическото лице по реда на Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/. Валидността на УС да е най-малко 6 (шест) месеца от датата на подаване на заявлението за участие от кандидата, а ако е по-кратка,да бъде приложена декларация (Образец № 5), че ще бъдат предприети необходимите действия за подновяване на УС. За доказване на посоченото изискване кандидатът трябва да представи към заявлението за участие заверено копие на Удостоверението за сигурност, придружено от декларация (Образец № 5) в случай, че валидността на УС е със срок по-кратък от 6 (шест) месеца от подаване на заявлението. Възложителят признава Удостоверение за сигурност или еквивалентен документ за достъп до класифицирана информация, издаден в съответствие със законодателството на държавата членка, в която кандидатът е установен, при наличието на влязъл в сила международен договор или двустранно споразумение за защита на класифицираната информация, по което Република България е страна. При условията и по реда на ЗЗКИ възложителят може да поиска извършване на допълнителни проучвания в съответната държава членка. 4. Лицата, подробно описани в чл. 40 от ППЗОП, които представляват кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, трябва да притежават валидни Разрешения за достъп до класифицирана информация (РДКИ) или Потвърждения с ниво „секретно“ издадени по реда на ЗЗКИ. Валидността на РДКИ да е най-малко 6 (шест) месеца от датата на подаване на заявлението за участие от кандидата, а ако е по-кратка да бъде приложена декларация (Образец № 5), че ще бъдат предприети необходимите действия за подновяване на РДКИ. За доказване на посоченото изискване кандидатът трябва да представи към заявлението за участие заверено копие на Разрешенията за достъп до класифицирана информация или Потвърждения на лицата, придружено от декларация (Образец № 5), в случай, че валидността на РДКИ е със срок по-кратък от 6 (шест) месеца от подаване на заявлението. Продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация

Изисквано минимално/ни ниво/а:

По т. 1 от предходния ред на Раздел III.2.3):Кандидатът следва да прилага внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001 (или еквивалентен), чийто обхват да е относим към предмета на обществената поръчка. По т. 2 от предходния ред на Раздел III.2.3): Минимално ниво: Обемът не е от значение. Възложителят приема за достатъчни всички сходни дейности, независимо от обема им. По т. 3 от предходния ред на Раздел III.2.3):Кандидатът трябва да притежава валидно Удостоверение за сигурност (УС) с ниво „Секретно“, издадено на юридическото лице по реда на Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/. Валидността на УС да е най-малко 6 (шест) месеца от датата на подаване на заявлението за участие от кандидата, а ако е по-кратка да бъде приложена декларация (образец № 5), че ще бъдат предприети необходимите действия за подновяване на УС. По т. 4 от предходния ред на Раздел III.2.3):Лицата, подробно описани в чл. 40 от ППЗОП, които представляват кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, трябва да притежават валидни Разрешения за достъп до класифицирана информация (РДКИ) или Потвърждения с ниво „секретно“ издадени по реда на ЗЗКИ. Валидността на РДКИ да е най-малко 6 (шест) месеца от датата на подаване на заявлението за участие от кандидата, а ако е по-кратка да бъде приложена декларация (Образец № 5), че ще бъдат предприети необходимите действия за подновяване на РДКИ. По т. 5 от предходния ред на Раздел III.2.3): Кандидатът трябва да разполага с действаща Регистратура за класифицирана информация (РКИ) за обмен, обработка и съхранение на класифицирана информация с ниво „Секретно“, открита по реда на ЗЗКИ и Правилника за прилагането му.

Критерии относно техническите и/или професионалните възможности на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Ограничена

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Качество; тежест: 60
Показател: Цена; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
ІV.3.4) Срок за получаване на заявления за участие
22.03.2019 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Проект BG05SFOP001-1.005-0001 „Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление“ по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

VI.3) Допълнителна информация

Продължава от Раздел III.2.3.): Възложителят признава разрешенията за достъп до класифицирана информация или еквивалент, издадени в съответствие със законодателството на държавата членка, в която кандидатът е установен, при наличието на влязъл в сила международен договор или двустранно споразумение за защита на класифицираната информация, по което Република България е страна. При условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация възложителят може да поиска извършване на допълнителни проучвания в съответната държава членка. 5. Кандидатът трябва да разполага с действаща Регистратура за класифицирана информация (РКИ) за обмен, обработка и съхранение на класифицирана информация с ниво „Секретно“, открита по реда на ЗЗКИ и Правилника за прилагането му. За доказване на посоченото изискване кандидатът трябва да представи към заявлението за участие заверени копия на Сертификат на РКИ и на разрешения за достъп до класифицирана информация на служителите в регистратурата до ниво „Секретно”. Възложителят признава Сертификати на РКИ или еквивалент, издадени в съответствие със законодателството на държавата членка, в която кандидатът е установен, при наличието на влязъл в сила международен договор или двустранно споразумение за защита на класифицираната информация, по което Република България е страна. При условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация възложителят може да поиска извършване на допълнителни проучвания в съответната държава членка. Възложителят ще оповести датата и часа на отваряне на заявленията/офертите чрез съобщение, публикувано на интернет страницата на ДАЕУ, в Профила на купувача – в електронната преписка на процедурата. Отварянето на заявленията ще се извърши в сградата на Държавна агенция „Електронно управление“, гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1,т. 1 от ЗОП, жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.02.2019 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ