02709-2019-0019

BG-СВОГЕ:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 65 от дата 15.02.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760092

BG313, СЗДП ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СВОГЕ, УЛ.ЗВЪНЧЕ 2, За: ЕМИЛИЯ МИТОВА, България 2260, СВОГЕ, Тел.: 088 5149705, E-mail: dgs_svoge@abv.bg, Факс: 088 5149705

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190215gnsz10554210.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горските територии съгл.чл.165, ал.1 от ЗГ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на канцеларски материали, за срок от 36 месеца, за нуждите на ТП ДГС Своге, по обособени позиции"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на поръчката е периодични доставки на канцеларски материали по видове, съгласно техническата спецификация. Поръчката е обособена в две позиции: Обособена позиция №1:"Доставка на канцеларски материали, за срок от 36 месеца, за нуждите на ТП ДГС Своге", за доставка на стоки включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП. Обособена позиция №2:"Доставка на канцеларски материали, за срок от 36 месеца, за нуждите на ТП ДГС Своге", за доставка на стоки извън списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, съгласно Техническата спецификация от Документацията.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 11700 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид разпоредбите на чл.80, ал.1 от ППЗОП, когато обществената поръчка съдържа части, които могат да са възложени на повече от един изпълнител и някой от тях са включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, възложителят е длъжен да отдели тези части в една или в няколко обособени позиции, които запазва за участие на прециализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Налице е възможност за прилагане на чл.46 от ЗОП, като разделянето на ОП и възлагането и на обособени позиции е целесъобразно, обосновано и ще доведе до спестяване на ресурс и време.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съгласно чл.197 от ЗОП, пред Комисията за защита на конкуренцията.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.ХРИСТО АНГЕЛОВ ЯНЕВ

VIII.2) Длъжност

Директор