Версия за печат

01200-2019-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 07-00-11-1 от дата 14.02.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175092070

BG411, Български институт по метрология, гр. София, бул, Д-р Г.М. Димитров №52Б, За: Теменужка Напетова, България 1040, София, Тел.: 02 9702769, E-mail: t.napetova@bim.government.bg, Факс: 02 9702777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bim.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Метрология


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Изработване на носители на знаци: марки за залепване, удостоверяващи резултатите от контрола на средства за измерване, съгласно Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 24.10.2003 г., стикери за защита от умишлена и неумишлена намеса и стикери, удостоверяващи ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП) на системите (бензиноколонки), съответстващи на Етап ІІ на УБП за 2019 г.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изработване на носители на знаци: марки за залепване, удостоверяващи резултатите от контрола на средства за измерване, съгласно Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 24.10.2003 г., стикери за защита от умишлена и неумишлена намеса и стикери, удостоверяващи ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП) на системите (бензиноколонки), съответстващи на Етап ІІ на УБП за 2019 г. Количеството на носителите на знаци е уточнено прогнозно в Техническата спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Отделянето на различните носители на знаци, включени в предмета на поръчката, в самостоятелно обособени позиции не е целесъобразно, т.к. възлагането на поръчката на различни изпълнители би създало технически и организационни затруднения за възложителя при изпълнението на обществената поръчка. Съобразно специфичния предмет на дейност на възложителя нуждите му от всички видове носители на знаци са основна предпоставка за извършване на дейността му. Тъй като за тази дейност са необходими всички носители на знаци, предмет на поръчката, е обосновано неразделянето на обособени позиции на предмета на обществената поръчка.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 41979.12 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Въпреки, че поръчката е на прогнозна стойност, далеч по-ниска от минималния праг за публично състезание, възложителя отчита, че към настоящия момент е възложена поръчка с идентичен предмет при условията на чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП, по която е сключен договор само за 3 месеца.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП се предвижда възможност срокът по договора, който ще бъде сключен с избраният за Изпълнител да може да бъде продължен с допълнително споразумение между страните за още шест месеца, считано от 01.01.2020 г., при същите единични цени за услугите, съгласно ценовото предложения на Изпълнителя и при следните условия: 1. До 31.12.2019 г. не е изчерпан предвидения финансовия ресурс от 41 979, 12 лв. без ДДС, или 2. Финансовия ресурс по предходната точка е изчерпан, но Възложителят е осигурил допълнителен финансов ресурс за продължаване на договора, при спазване на разпоредбата на чл. 116, ал. 2 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, т.1 ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Паун Атанасов Илчев

VIII.2) Длъжност

и.д. председател на Български институт по метлрология