Версия за печат

01389-2019-0001

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

18. Авио-инженерство


Решение номер 1 от дата 14.02.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Димитър Атанасов, България 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com/2019/procedura-po-zop-01389-2019-0001.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварителна покана за участие


IІI: Правно основание

Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на масла, греси, смазочни материали и препарати за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Масла, греси, смазочни материали и препарати за техническо обслужване на автобуси ,,Solaris", модели: Urbino 12, Urbino 18, Urbino 12 Euro, Urbino 12 CNG и тролейбуси Skoda 26 TR – Solaris” Обособена позиция № 2 „Моторни масла” Обособена позиция № 3 „Течности за хидравлични трансмисии” Обособена позиция № 4 „Масла за хидравлични системи” Обособена позиция № 5 „Греси” Обособена позиция № 6 „Препарати”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка чрез покупка, на масла, греси, смазочни материали и препарати за нуждите на "Градски транспорт" ЕАД - гр. Варна по вид, количество и характеристики съгласно Поръчка-спецификация № 1, неразделна част от договора за борсово представителство, за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца след сключване на борсовия договор или до изчерпване на количествата по обособените позиции по отделно, в зависимост от това, кое събитие настъпи по-рано. Доставките ще са периодични, до склада на „Градски транспорт” ЕАД, намиращ се на адрес: гр.Варна, ул.„Тролейна” № 48. Посочените количества в Поръчка-спецификация № 1 не задължават Възложителя да ги потребява в пълен обем и вид. Стоките следва да са с произход Европейски съюз, да са в стандартна заводска, незапечатана опаковка, включена в цената, производство 2018-2021 година. Всяка конкретна заявка да се изпълни в срок не по-късно от 5 (пет) работни дни след получена писмена заявка /електронна поща/факс/ от Купувача. Всяка доставка да бъде придружена с документ за качество, издадено от производителя.Срок и начин на плащане - по банков път, в лева, до 30 дни след представяне на данъчна фактура в оригинал, приемно-предавателен протокол и документ за качество. Рекламации по видове и количествта се предявяват в момента на приемане на стоките в склада на Купувача, а рекламации по качеството - най-късно 30 (тридесет) дни от датата на доставката. При подписване на борсовия договор за покупко-продажба на стоки, Продавачът представя на Купувача документите по чл.65 ал.2 от ППЗОП.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 863390 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 138, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП секторните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварителна покана за участие в случаите, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. В § 3 от Заключителните разпоредби на Постановление № 347 на МС от 8.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. e направено изменение на Постановление № 191 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл.79, ал.1, т.7 и чл.191, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки (ДВ, бр.61 от 2016г.), като приложението към член единствен е изменен с допълване на списъка на стоките по чл.79, ал.1, т.7 и чл.191, ал.1, т.6 от ЗОП. Съгласно § 5 от Заключителните разпоредби, постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". Постановлението е обнародвано в бр.99 от 13.12.2016 г. на "Държавен вестник". Към момента на откриване на настоящата процедура стоките, предмет на същата - масла, греси, смазочни материали и препарати, са включени в списъка на стоките по чл.79, ал.1, т.7 и чл. 191, ал.1, т.6 от ЗОП, което дава право на възложителя да открие процедура на договаряне без предварителна покана за участие по реда на ЗОП, за сключване на договор за доставка на необходимите продукти. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл.1 и чл.2 от ЗОП. С избраната процедура се постига реализиране на целите и принципите на ЗОП, а именно: осигуряване на ефективност при разходването на средства, публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация, гарантиране на опазване на търговската тайна на кандидатите и техните предложения, както и постигане на оптимално благоприятни цени за определеното количество на договаряните стоки и възможно най-кратки срокове за сключване на договор за доставка.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В съответствие с нормативните разпоредби на чл.196, ал.1 от ЗОП във връзка с чл.197, ал.1, т.5 от с.з., жалба може да се подава в 10 /десет/ дневен срок от публикуването на решението за провеждане на процедурата по договаряне.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Злати Петров Златев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен Директор