Версия за печат

00267-2019-0014

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 21 от дата 12.02.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040569

BG421, Общинско предприятие Дезинфекционна станция, ул. Перущица №1, За: Елена Тотолакова - Директор, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 990318, E-mail: dstancia.plovdiv@abv.bg, Факс: 032 990318

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dezstancia.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Предоставяне на услуги по дезинсекция срещу комари, кърлежи и други вредители, както и растителна защита на дървета и храсти в обществените площи на територията на община Пловдив

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предоставяне на услуги за период от 1 година по дезинсекция срещу комари, кърлежи и други вредители, както и растителна защита на дървета и храсти в обществените площи на територията на община Пловдив, а именно: обществените паркове и други обществени зелени и водни площи на територията на община Пловдив с приблизителна площ от 42 000 дка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Необходимостта от обединяване на определени елементи (услуги и дейности) от предмета на поръчката е продиктувана от взаимосвързаност тези елементи. Тяхното отделяне и възлагане на различни изпълнители би създало технически затруднения за успешното изпълнение на поръчката, не само предвид хипотезата, процедурата да не приключи с договор за всички дейности от предмета на поръчката. Наред с това, поради припокриването на целите на отделни дейности от предмета на поръчката – контролиране на популацията и разпространението на определени инсекти и вредители, разделянето на поръчката на обособени позиции и възлагането й на различни изпълнители ще затрудни сериозно обезпечаването на качеството на изпълнение и установяването на виновния изпълнител при некачествено изпълнена дезинсекция. Също така, разделянето на поръчката на обособени позиции би създало технологични пречки за възложителя поради липсата на достатъчен собствен ресус за текущ контрол едновременно върху няколко екипа на няколко различни изпълнители на дезинсекционните дейности.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 255000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Елена Петрова Тотолакова

VIII.2) Длъжност

Директор на ОП "Дезинфекционна станция" - Възложител, съгласно Заповед за упълномощаване №19ОА-59/14.01.2019г. на Кмета на община Пловдив