Версия за печат

02716-2019-0011

BG-Карнобат:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

44. Химически науки


Решение номер ПО-00-33 от дата 11.02.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540260

BG341, ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП, ТП ДГС КАРНОБАТ, Ул. Москва №1, За: Жени Ранкова, България 8400, Карнобат, Тел.: 0889 802789, E-mail: dgskarnobat@uidp-sliven.com, Факс: 0559 22159

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgskarnobat@uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/2827.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване, управление и контрол на горски територии


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Карнобат, за срок от 12 месеца

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва доставка на електро и железарски материали и свързаните с тях изделия, помощни строителни материали. Пълно описание на поръчката се съдържа в Техническата спецификация, неразделна част от документацията

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Единен предмет и хомогенна дейност

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 5000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата процедура е свързана с описаната по-долу и приключила с решение за прекратяване процедура, представляваща публично състезание с предмет "Периодична доставака чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС-Карнобат за срок от 12 месеца". На основание чл. 182, ал.1 т.2 от ЗОП се провежда настоящата процедура, представляваща пряко договаряне поради причина, че в проведената процедура, пердставляваща публично състезание, публикувана в РОП под УИН 02716-2018-0128 не бе подадена нито една оферта, както и поради факта, че въпреки изпратената на "Гери"ООД, ЕИК128585176, представлявано от Цветан Карабекиров - управител, седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Иван Асен” №7 покана за сключване на договор чрез пряко договаряне, представител на дружеството не се яви за подписването на договор

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Във връзка с настоящото решение, покана за участие ще бъде изпратена до "БУРГАС КОМЕРС" АД, ЕИК 102134440, представлявано от Тинка Йорданова Георгиева, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, квартал Победа, п.к.214

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: ПО-00-83/1 от 04.09.2018 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 02716-2018-0128

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП решениeто подлежи на обжалване в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Светлин Водев

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП на ДГС Карнобат