05728-2019-0001

BG-Търговище:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

77. Горива и биоенергийни технологии.


Решение номер 2 от дата 11.02.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 177259251

BG334, Научен център по земеделие - Търговище, ул. Кюстенджа №91, За: доц. Румен Калев, България 7700, Търговище, Тел.: 060 163518, E-mail: osz_targ@mail.bg, Факс: 060 166490

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://os-zemedelie.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://os-zemedelie.eu/profile.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: научноизследователска и развойна дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на дизелово гориво за нуждите на Научен център по земеделие - Търговище

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на дизелово гориво за нуждите на Научен център по земеделие - Търговище

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предвид спецификата на доставките, разделянето на обособени позиции е невъзможно

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 102000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 79, ал.1, т.7 от ЗОП възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предметът на поръчката е доставка на стоки, определени по списък, одобрен с акт на Министерски съвет по предложение на министъра на финансите, сделката може да се извърши на лицензирана стокова борса. Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСТБ гарантира реализиране на целите и принципите, залегнати в чл.1 и чл.2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10 - дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. Румен Йовчев Калев

VIII.2) Длъжност

Директор