Версия за печат

00165-2019-0002

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

31. Информационни и комуникационни технологии


Решение номер Р01-2 от дата 05.02.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695114

BG411, Министерство на образованието и науката, бул. Княз Александър Дондуков № 2А, За: Янита Жеркова, България 1000, София, Тел.: 02 9217648, E-mail: y.zherkova@mon.bg, Факс: 02 9217646; 02 9217612

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mon.bg/navigator/cat_ezop22.aspx?VU1dyFYuLAe6ylQABsh8aVKYvA0OkWlc46ToXqP7079p+FQuuLyZt32n3x80FskXSCuIkOQDQLiOj1J/lPnYxWWmBDWr1ErcBg46Dh4ckcw=.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Осигуряване на достъп до информацията в електронната база данни Science Direct, реферативната база данни Scopus, Analytical report Scopus, Expert Look up и аналитичната платформа SciVal собственост на Elsevier“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка е осигуряването на достъп до информацията в електронната база данни Science Direct, реферативната база данни Scopus, Analytical report Scopus, Expert Look up и аналитичната платформа SciVal собственост на Elsevier за срок от 3 (три) години. С въвеждането на електронните библиотеки и националния абонамент от 2008 до сега, учени, студенти и преподаватели у нас имат възможността да ползват множество статии в пълнотекстов формат, цитирания, резюмета и препратки (над 60 млн.) както и реферативни и наукометрични бази данни, покриващи всички научни области. Базата данни Science Direct осигурява достъп до електронните версии на над 2 000 списания в областите: Икономика, Инженеринг, Информационни технологии и компютри, Право, Психология, Социология, Философия, Космически науки, Биология, Бизнес администрация, Мениджмънт, Екология, Изкуство, Електротехника, Електроника, Математика, Металознание, Астрономия и астрофизика, Изследване на операциите, Лингвистика, Медицина, Образование, Химия, Физика, Хуманитарно право. SCOPUS е източник на данни и индикатори за оценката на научните резултати в процедури на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", рейтингова система и др. Aналитичният инструмент SciVal, който е свързан с базата данни SCOPUS, позволява извършването на анализи по отношение различни показатели за качество и сравнимост на научните резултати, като брой публикации на български автори в топ 10% най-цитирани публикации по определени научни области в света, както и по отношение на международното сътрудничество и измерване на влиянието на научни организации и отделни учени от България за развитието на дадени научни направления, източника на финансиране на дадено изследване и редица други показатели ,измерващи резултатите от научните изследвания като цяло и в сравнение с други страни и региони в Европа и света.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката е неделима на отделни самостоятелно обособени позиции, имайки предвид мотивите, изложени в раздел V.1) на настоящoто решение относно необходимостта от осигуряването на достъп до база данни, принадлежаща на организация, притежаваща правата .

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 20632966 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Описаните бази данни принадлежат на издателството Елзевиер ООД, Амстердам, Холандия, носител на правата на производител на база данни по смисъла на глава XI ”a” от Закона за авторското право и сродните му права, допустимата от Закона за обществените поръчки процедура за осигуряване на достъп до тях е договарянето без предварително обявление – на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 буква в) от закона, поради което възлагането на обществената поръчка на друго лице не просто би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, а и не би могло да доведе до предоставянето на достъп, предвид спецификата на предоставянето на услугата – онлайн достъп, предоставен чрез пълно техническо обслужване на дейностите от страна на организацията, притежаваща правата върху базата данни.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Елзевиер ООД, Амстердам, Холандия

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решението подлежи на обжалване по реда и в срока, посочени в чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Албена Иванова Михайлова

VIII.2) Длъжност

Главен секретар на Министерството на образованието и науката и упълномощено лице със Заповед № РД09-2371/09.05.2017 г. на министъра на образованието и науката