00267-2019-0010

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

70. Дизайн и реклама


Решение номер 19РОП-9 от дата 01.02.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Вероника Шеханова-юрисконсулт в Дирекция Обществени поръчки, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656780, E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Осигуряване на информация и комуникация по проект BG16RFOP001-5.002-0003-C01 "Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив", финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката е свързан с осигуряване на информация и комуникация по проект BG16RFOP001-5.002-0003-C01 "Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив", финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, разпределен в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Услуги, свързани с организиране на събития, публикации в медии и доставки на брандирани информационни и промоционални материали, билборд и информационни табели (ОП 1). Обособена позиция № 2: Изработка и доставка на брошури, предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания (ОП2). Естетството и обема на дейностите, предмет на възлагане, както и изискванията за изпълнение на поръчката по всяка обособена позиция са подробно представени в техническите спецификации на Възложителя. Естетството и обема на на дейностите, предмет на възлагане по Обособена позиция №1 са както следва: 1. Изработка, доставка, монтаж и демонтаж на билборд-1 бр. 2. Изработка, доставка и монтаж на постоянни обяснителни табели-2 бр. 3. Организиране и провеждане на пресконференции-2 бр. 4. Организиране и провеждане на официална церемонии-(„Първа копка“ и „Откриване на обектите“)-2 бр. 5. Изработка и доставка на информационни стикери-200 бр. 6. Платени публикации-4 бр. 7. Изработка и доставка на постери-100 бр. 8. Изработка и доставка на банерфикс-1 бр. 9. Медиа-кит комплекта-60 бр. Естеството и обемът на дейностите, предмет на възлагане по обособена позиция №2- изработка и доставка на брошури-1000 бр.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект BG16RFOP001-5.002-0003-C01 "Осигуряване на подходяща и ефективна инфаструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив", финансиран от Опаративна програма "Региони в растеж" 2014-2020г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 8850 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП, Обособена позиция №2 от предмета на поръчката, е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Оферти могат да бъдат подавани както за една, така и за всички обособени позиции на поръчката.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Петров Титюков

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика” при Община Пловдив и Възложител съгласно Зап. № 18 ОА 2837 / 05.12.2018 г. на Кмета на Община Пловдив