Версия за печат

01075-2019-0003

BG-Сливен:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

7. Електроинженерство


Решение номер РД-07-40 от дата 01.02.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 829053806

BG342, Водоснабдяване и Канализация - Сливен ООД, бул. Шести септември № 27, За: Боряна Вълчева, България 8800, Сливен, Тел.: 044 623465, E-mail: viksliven@viksliven.com, Факс: 044 623413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://vik.sliven.net.

Адрес на профила на купувача (URL): http://goo.gl/nzU259.

I.4) Основна дейност

Водоснабдяване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварителна покана за участие


IІI: Правно основание

Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, за период до сключване на договор след открита процедура по реда на ЗОП, но не повече от 6 /шест/ месеца от датата на първия график за доставка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката е неделим. Разделянето на обособени позиции ще създаде затруднения за Възложителя при осъществяване на дейността - предмет на поръчката. За Възложителя е целесъобразно и необходимо доставка на активна нетна електрическа енергия средно напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група да се извърши от един и същ изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 950000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение № РД-07-331/ 11.09.2018 г. на управителя на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД бе открита процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП с предмет: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД". С Решение № РД-07-430/ 05.12.2018 г. е определен за изпълнител класираният на първо място участник - "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД. На 11.01.2019 г. в дружеството е постъпило писмо с вх. № РД-04-128, с което "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД отказва да сключи договор, поради настъпили промени в условията на пазара на едро на търговия с електрическа енергия в световен и регионален мащаб. С Решение № РД-07-19/ 11.01.2019 г. Възложителят изменя първоначалното решение за избор на изпълнител и определя класираният на второ място участник - "ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД за изпълнител на обществената поръчка. С писмо Вх. № РД-04-320/ 25.01.2019 г. "ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД също отказва да сключи договор. На основание гореизложеното Възложителят прекратява процедурата с Решение № РД-07-37/ 28.01.2019 г. Действащият към момента договор за доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение изтича на 31.01.2019 г. Възложителят е поставен в ситуация на необходимост от неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства, независещи от него. Посредством сключването на договор за доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение с "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД ще се избегне смяна на доставчик на електрическа енергия, което би довело до допълнително забавяне във времето. На основание чл. 138, ал. 1, във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП се открива процедура на договаряне без предварителна покана, като се спазва условието на чл. 65, ал. 1 и 2 от ППЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Договорът влиза в сила, считано от датата на потвърждаване на първия график за доставка и е със срок - датата на завършване на обявена открита процедура по реда на ЗОП със същия предмет и сключването на нов договор, но не по-късно от 6 /шест/ месеца от сключване на настоящия договор. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на действие на договора, освен в случаите, когато е в полза на Възложителя.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен сроко от публикуване на решението за провеждане на процедура на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8-10 и 13.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Севдалин Рашев Рашев

VIII.2) Длъжност

Управител