Версия за печат

00022-2019-0001

BG-Асеновград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер А-200 от дата 31.01.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов №9, За: Елка Карагьозова - директор на дирекция УРБД, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20245, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 03316 5156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190114OLuD1474039.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на електро-, строителни и други помощни материали и инвентар за нуждите на община Асеновград и обслужващите звена” .

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е: „Доставка на електро-, строителни и други помощни материали и инвентар за нуждите на община Асеновград и обслужващите звена”. Всички продукти, с посочени прогнозни количества, са описани подробно в Техническата спецификация към настоящата документация. Предвид спецификата на настоящата обществена поръчка, възложителят в Техническата спецификация залага прогнозни количества на доставяните материали и инвентар, включени в предмета на поръчката, но заложените количества са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Закупуването на артикулите ще се определя съгласно възникналите нужди на Възложителял Доставките ще се извършват след писмена заявка от страна на Възложителя и/или негови представители.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка, с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, не са включени обособени позиции. Основание за това си решение, Възложителят намира в характеристиките и особеностите на доставките, които следва да бъдат извършени, т.к. отделните компоненти са взаимосвързани и разделянето им е както неефективно, така и нецелесъобразно, предвид, че ще доведе до невъзможност за качествено изпълнение на поръчката. Съдържанието на дейностите и съществуващата взаимосвързаност между тях, не предпоставя възможността от изпълнението им чрез разделяне предмета на поръчката на отделни позиции – в конкретния случай не може да се счете, че дейностите могат да бъдат обособени до степен, позволяваща включването им в предмета на самостоятелни договори. На следващо място изпълнението поръчката без разделяне на обособени позиции ще гарантира постигане на оптимален резултат. Също така възлагането на обществената поръчка на един изпълнител ще гарантира постигането на оптимален процес на управление на целия договор и един отговорен контрагент за дейностите в пълен обем, което предвид характера на доставките следва да се окачестви като обстоятелство от съществено значение. Предвид горното разделянето на обществената поръчка на обособени позиции се явява нецелесъобразно и би се отразило негативно на ефективността при изпълнението.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 260000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата обществена поръчка на основание чл.17, ал.1 във връзка с чл.18, ал.1, т.12 и чл.19, ал.1 от ЗОП. Редът за възлагане на поръчката е определен като са взети предвид всички идентични или сходни потребности, известни към датата на обявяване на настоящото решение за откриване на процедурата. Обобщената стойност на тези подробности попада в праговите граници на чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, поради което следва да се приложи процедура по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП - "Публично състезание".

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.01.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Мария Станчева Вълканова

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет на Общината - оправомощена със Заповед № А-1486/27.09.2017 год. на Кмета на Община Асеновград