Версия за печат

02711-2019-0029

BG-с.Старо Оряхово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

68. Хранително-вкусова промишленост


Решение номер 87 от дата 31.01.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120080

BG331, ТП Държавно ловно стопанство Шерба при СИДП ДП Шумен, ул.Дунав №8, За: инж.Слави Златинов- зам.директор, България 9110, с.Старо Оряхово, Тел.: 05141 2358, E-mail: dls.sherba@dpshumen.bg, Факс: 05141 2358

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://wp.me/p82oGs-dff.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: ловно стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Периодична доставка, осъществена чрез покупка по заявка на прогнозни видове и количества хранителни продукти, плодове и зеленчуци , алкохолни и безалкохолни напитки за осъществяване на обслужващи дейности при провеждане на организиран ловен туризъм за нуждите на ТП „ДЛС Шерба ”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Периодична доставка, осъществена чрез покупка по заявка на прогнозни видове и количества хранителни продукти, плодове и зеленчуци , алкохолни и безалкохолни напитки за осъществяване на обслужващи дейности при провеждане на организиран ловен туризъм за нуждите на ТП „ДЛС Шерба ”. Предметът на обществената поръчка включва периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества хранителни продукти ( месо и месни продукти; мляко и млечни продукти; риба и рибни продукти; яйца, олио и зехтин, захар, ориз, масло и маргарин, подправки, тестени изделия, кафе и др.), плодове и зеленчуци, алкохолни и безалкохолни напитки, по асортимент и разфасовка,посочени по видове в техническа спецификация. В случай, че в техническите спецификации стоките са посочени чрез посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство следва да се има предвид, че това е единствено с цел по-добро изразяване на необходимите на възложителя стоки, тяхното качество, работни и функционални качества. Участниците могат да предлагат еквивалентни на посочените стоки, със същите или по-добри работни характеристики, функционалност и качество. Предложените стоки могат да бъдат и идентични с посочените в спецификацията. В случай, че участникът предлага стоки еквивалентни с посочените от възложителя, то следва да изготви сравнителна таблица за съществените работни характеристики,функционалност и качество на предлаганите от него стоки и тези посочени от възложителя от която таблица да е видна тяхната еквивалентност, или превъзходството на предлаганите . Доставките по видове хранителни продукти и напитки и необходимите количества ще се изпълняват по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката и до размера на прогнозния финансовия ресурс, който може да осигури за изпълнение на поръчката. Възложителят не се ангажила с усвояване на посочените видове хранителни продукти и напитки , съответно прогнозен ресурс- същите са прогнозни и зависят изцяло от нуждите му. Доставката ще се извършва след предварителна заявка, подадена по телефон или email. Във всяка отделна заявка, се определят конкретното количество, вид на доставката, която зависи от конкретните нужди на Възложителя. Срок на договора – 12 ( дванадесет) месеца, считано от дата на сключването му или до изчерпване на финансовия ресурс от 15000.00лв. ( петнадесет хиляди лева) без вкл. ДДС и се прекратява при настъпване на всяко едно от посочените две основания.Видовете хранителни продукти и напитки са прогнозни и не обвързват Възложителя със задължителното им усвояване след сключване на договора между Възложителя и Изпълнителя. Същите се изпълняват според възникналата необходимост от доставката им. Изпълнението на доставките се извършва единствено при възникване на необходимост от тях, съгласно посочените условия и до определеният максимален финансов ресурс определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Посочените в техническата спецификация стоки не са изчерпателни по отношение на възможните видове хранителни продукти и напитки, които ще бъдат доставени въз основа на Договора. Могат да бъдат възложени и доставени и други разновидности на хранителни продукти и напитки, които са необходими на Възложителя през периода на действие на сключения договор. За това при поръчка на продукти извън и/или различни по характер, вид, разфасофка, мерна еденица, процентно съдържание от посочените в техническата спецификация , заплащането ще се извършва на база единичните цени за всеки продукт/напитка, посочени в търговския обект (обекти) на Изпълнителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

не е приложимо

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 15000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 94200 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Съгласно общ утвърден прогнозен финансов ресурс на СИДП ДП- гр. Шумен за 2019 година в размер от 94200 ( деветдесет и четири хиляди и двеста ) лева без ДДС по т.16- доставка на хранителни продукти, напитки, включително и за ОЛТ от Раздел "Доставки" на Приложение №1 към Заповед №549/21.12.2018г . на директора на Североизточно държавно предприятие - гр.Шумен


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

прогнозната стойност на обществената поръчка към датата на решението за нейното откриване е 15000 (петнадесет хиляди ) лева без ДДС и при изчисляване на същата Възложителят е включил всички плащания без данък върху добавената стойност (ДДС), които са му известни към този момент. Предметът на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Не са налице условията за провеждане на ограничена процедура, състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление. Налице са възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в ЗОП за публично състезание. С цел да се осигури максимална публичност и да се постигнат най - добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Настоящата процедура се възлага на основание Заповед №549/21.12.2018г . на Директора на СИДП ДП – Шумен

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

в 10-дневен срок по реда на чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.01.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Радослав Бойчев Радев, с делегирани правомощия съгласно Заповед №01/03.01.2019г. на директора на ТП ДЛС Шерба

VIII.2) Длъжност

зам.директор при ТП ДЛС Шерба