Версия за печат

02711-2019-0014

BG-офис с.Старо Оряхово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

17. Машинно инженерство


Решение номер 78 от дата 24.01.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120080

BG331, ТП Държавно ловно стопанство Шерба при СИДП ДП Шумен, ул.Дунав №8, За: инж.Слави Златинов- зам.директор при ТП ДЛС Шерба, България 9110, офис с.Старо Оряхово, Тел.: 05141 2358, E-mail: [email protected], Факс: 05141 2358

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://wp.me/p82oGs-deq.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: ловно стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с резервни части, смазочни материали , антифриз и други консумативи, доставени от изпълнителя за служебни леки и товарни автомобили на ТП Държавно ловно стопанство „Шерба“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДЛС Шерба, съгласно техническа спецификация

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с резервни части, смазочни материали , антифриз и други консумативи, доставени от изпълнителя за служебни леки и товарни автомобили на ТП Държавно ловно стопанство „Шерба“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДЛС Шерба, съгласно техническа спецификация I. Изисквания към услугата. Обслужването на автомобилите включва: 1. Техническо обслужване на МПС - извършва се след изминаване на определен пробег, определен от фирмените стандарти на производителя; 2. Текущ ремонт на МПС - извършва се при установена в резултат на техническото обслужване или на периодичен технически преглед необходимост; 3. Периодични технически прегледи на МПС по съгласуван с възложителя график-извършват се за установяване състоянието на основните възли и системи, осигуряващи безопастността на движение на автомобилите; 4. Доставка и влагане на резервни части, смазочни материали, антифриз и други консумативи, свързана с изброените дейности. 5. Доставка , осъществена чрез покупка на резервни части, смазочни материали, антифриз и други консумативи, след изрична заявка от ТП ДЛС Шерба. Профилактиката , ремонта и сервизното обслужване на автомобилите включва: Техническо обслужване на МПС - извършва се след изминаване на определен пробег, определен от фирмените стандарти на производителя; Консумативи са експлоатационните течности в МПС (масла, антифриз, , хидравлични и спирачни течности, фреон и др.подобни) . Текущ ремонт на МПС - извършва се при установена в резултат на техническото обслужване или на периодичен технически преглед необходимост; Периодични технически прегледи на МПС по съгласуван с възложителя график-извършват се за установяване състоянието на основните възли и системи, осигуряващи безопастността на движение на автомобилите; Доставка и влагане на резервни части, смазочни материали, антифриз и други консумативи, свързана с изброените дейности. Обща прогнозна стойност - до 50 000 лв. без ДДС, от които прогнозно до 12 000 лв. без ДДС за ремонт (труд) , прогнозно до 32 000 лв. без ДДС за резервни части и прогнозно до 6000 лева без ДДС за смазочни материали, антифриз и други консумативи-експлоатационни течности.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Възлагането на поръчката без разделяне на обособени позиции единствено гарантира постигане на оптимален резултат и предотвратява евентуален риск от несъвместимост на извършеният ремонт и влагането на различни резервни части, смазочни материали, антифриз и други консумативи. Целта на възлагането на поръчката в рамките на един предмет без обособяване на позиции е : да се избегнат рисковете, свързани с качеството на извършеният ремонт и вложените резервни части, смазочни материали , антифриз и други консумативи предмет на настоящата обществена поръчка по отношение на пълна съвместимост на ремонта , монтажа и влагането им * да се постигне оптимален процес на управление на целия процес по извършване на услугата по ремонт , доставката и влагането на резервни части , смазочни материали, антифриз и други консумативи и един отговорен контрагент за дейностите в пълен обем. Възложителят е предоставил възможност на участниците за избор на доставяните резервни части, смазочни материали, антифриз и други консумативи които трябва да бъдат в съответствие с посочените в техническа спецификация артикули или еквивалентни, да бъдат оригинални или еквивалентни, фабрично нови и неупотребявани и да имат експлоатационни характеристики равни или по-добри от тези които заменят, с гаранционен срок не по-малък от гаранционният срок на производителя (за които е съотносимо).

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 50000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 728770 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Съгласно Заповед №549/21.12.2018г. на директора на СИДП ДП Шумен е утвърден общ прогнозен финансов ресурс на СИДП ДП- гр. Шумен за 2019 година в размер от 728770,00 лева без ДДС, от които 367750,00 лева без ДДС за доставка на резервни части за служебни МПС , 83520,00 лева без ДДС за доставка смазочни материали, антифриз и други консумативи за служебните МПС и 277500,00 лева без ДДС за ремонт на леки автомобили, товарни автомобили, моторни шейни (с изключение на автомобилите на изплащане и/или тези с валиден годишен гаранционен срок на обслужване) , селскостопанска техника и друго транспортно оборудване от този род и във връзка с разпоредбата на чл.20, ал.9 , чл.21, ал.3 и ал.8, т.1 от ЗОП.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Мотиви за избор на процедура Открита процедура за възлагане на обществената поръчка: прогнозната стойност на обществената поръчка към датата на решението за нейното откриване е 50000 /петдесет хиляди/ лева без ДДС и при изчисляване на същата Възложителят е включил всички плащания без данък върху добавената стойност (ДДС), които са му известни към този момент. Съгласно чл.20, ал.1, т.1 , б.“б“ от Закона за обществените поръчки, когато планираната за провеждане обществена поръчка за доставки и услуги има прогнозна стойност по- голяма или равна на 264033 лева , публичните възложителят провежда процедурите по чл.18, ал.1, т.1-11 от ЗОП. Предвид обстоятелството, че не са налице обстоятелствата за провеждане на ограничена процедура, състезателен диалог или договаряне , безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Процедурата се открива във връзка със Заповед №549/21.12.2018г. на директора на СИДП ДП Шумен.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: [email protected], Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

в 10-дневен срок по реда на чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

24.01.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Радослав Бойчев Радев

VIII.2) Длъжност

зам.директор, оправомощен със Заповед №01/03.01.2019г на директора на ТП ДЛС Шерба