Версия за печат

02711-2019-0011

BG-Попово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

68. Хранително-вкусова промишленост


Решение номер 4 от дата 23.01.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120095

BG334, Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен, бул. Михаил Маджаров № 68, За: Ралица Тодорова, България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlschernilom.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dlschernilom.sidp.bg/hrn/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: горско и ловно стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Периодична доставка чрез покупка на хранителни продукти и напиткиза осъществяване на обслужващи дейности при провеждане на ОЛТ от ТП Държавно ловно стопанство "Черни Лом” гр.Попово за 2019 год. в обособени позиции"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Периодична доставка чрез покупка на хранителни продукти и напитки за осъществяване на обслужващи дейности при провеждане на ОЛТ от ТП ДЛС "Черни Лом” гр.Попово за 2019 год. в обособени позиции: Позиция № 1 – „Периодична доставка чрез покупка на хранителни продукти,плодове и зеленчуци" и Позиция № 2 – „Периодична доставка чрез покупка на алкохолни и безалкохолни напитки”. Предметът включва хранителни продукти и алкохолни и безалкохолни напитки по асортимент, видове и разфасофка, посочени в техническата спецификация. Целта на обществената поръчка е доставка чрез покупка на хранителни продукти и напитки за осъществяване на обслужващи дейности при провеждане на организиран ловен туризъм от ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово, които да отговарят на поставените изисквания на възложителя и посочените в ''техническата спецификация". Доставените хранителни продукти и напитки следва да отговарят на Закона за храните и всички Наредби и изисквания в тях, изчерпателно изброени в 'техническата спецификация", да бъдат в срок на годност с информация за съдържание, производители др., безопасни и годни за консумация. Доставките ще се извършват периодично при възникнала необходимост от тях след направена заявка от Възложителя в рамките на работното време на Изпълнителя. Със заявката, Възложителят определя количеството на конкретната доставка. Срок на доставка- два астрономически часа след подадена заявка по ел.поща или тел. от възложителя, с място на доставка -админинистративната сграда на ТП ДЛС ''Черни Лом" с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул.”Михаил Маджаров” № 68.Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени за всеки продукт/напитка, посочени в търговския обект на Изпълнителя към момента на подаване на заявката. Срок на договора-12 месеца, считано от датата на сключването му или с изчерпване на определения финансов ресурс за конкретната позиция, което събитие настъпи по-рано.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 25000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 94200 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Съгласно общ утвърден списък на обществените поръчки за 2019г. на СИДП ДП - ЦУ и ТП по вид и прогнозна стойност в лв., без ДДС с обща стойност за ДП от 94200.00 лева без ДДС по т.16 от Раздел "Доставки" от Приложение No1 към Заповед № 549/21.12.2018г . на Директора на Североизточно държавно предприятие - гр.Шумен.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата обществена поръчка се обявява на основание Заповед № 549/21.12.2018г . на Директора на" Североизточно държавно предприятие" ДП гр.Шумен.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.196, ал.1от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка.Жалба може да се подава в 10-дн.срок от изтичане на срока по чл 179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата,съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.01.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Симеон Цанков Давидков

VIII.2) Длъжност

Директор