00267-2019-0004

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

7. Електроинженерство


Решение номер 19РОП-3 от дата 18.01.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Ваня Петкова - старши експерт, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656751, E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190115gsaj7591534.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Избор на изпълнител за транспортирането на вода, по съществуващи хидротехнически съоръжения, представляващи „Водохващане на река Първенецка в землището на гр.Пловдив – Запад и Водохващане на р.Въча след ВЕЦ Кричим“, необходима за пълнене на Гребен канал – гр.Пловдив, съставляващ УПИ III – Гребен Олимпийски канал за 2019 г.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

периодично транспортиране на общо 4 000 000 (четири милиона) куб.м. вода, необходими за зареждането на Гребен канал - Пловдив. Всяко зареждане се извършва съобразно линеен график - Приложение №1, представен от Възложителя, с фиксирани периоди и водни обеми.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката е неделим, поради което е невъзможно разделянето на обособени позиции. Освен това поръчката може да бъде изпълнявана само от един икономически оператор, на когото са предоставени по закон изключителни права, което обуславя и избора на вида процедура за възлагане на обществена поръчка.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 87500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗОП, в случаите когато възлагането на обществена поръчка може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради липса на конкуренция поради технически причини, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление. Гребният канал в Плловдив е спортно съоръжение и е най-голямата подобна база на Балканите, където се провеждат състезания по гребни спортове. Необходимите водни обеми за зареждане на Гребен канал - гр. Пловдив, съставляващ УПИ III - Гребен Олимпийски канал се доставят чрез масивно водохващане, изградено на р. Първенецка. Основното зареждане на гребния канал става чрез преработени водни обеми от ВЕЦ гр. Кричим. Чрез масивно водохващане, изградено на изтичалото на ВЕЦ-а водата се отвежда до р. Първенецка чрез съоръжения на “Напоителни системи“ ЕАД, клон Марица, гр . Пловдив.Съоръжението за водохващането на р. Първенецка в землището на гр. Пловдив - Запад е построено за зареждане с вода на Гребен канал - гр. Пловдив и е заведено в инвертарната книга за дълготрайни материални активи на “Напоителни системи“ЕАД, клон Марица, гр. Пловдив.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Настоящото решение е изготвено на основание чл.79, ал. 1, т. 3, буква “б“ от ЗОП и се изпраща до дружеството, притежаващо изключителни права - “Напоителни системи“ЕАД, гр. София, бул. Цар Борис III №136, office@nps.bg

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят ще сключи писмен договор за обществена поръчка при условие, че при подписване на договора определеният изпълнител: 1. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 ЗОП - да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата - документите по чл. 58, ал. 1 ЗОП. 2. извърши съответната регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя в условията на обявената поръчка. Настоящото решение ще бъде изпратено до “Напоителни системи“ЕАД за информация. Към момента на обявяване на процедурата финансирането не е осигурено.Обществената поръчка ще бъде възложена след писмено уведомление от страна на Възложителя до Изпълнителя за осигурено финансиране, с оглед предвиденото прилагане в процедурата по възлагане на нормата на чл. 114 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

18.01.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Димитър Стоянов Кацарски

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет ОСУТСИ, упълномощен съгласно Заповед №16ОА1356/07.06.2016 г.на кмета на Община Пловдив