02693-2019-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

70. Дизайн и реклама


Решение номер 1 от дата 18.01.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000675414

BG411, Детска градина № 103 Патиланско царство, ж.к. Стефан Караджа, ул. Гинци № 16, За: Венелина Шпицер, България 1510, София, Тел.: 00359 029453155, E-mail: dg103@abv.bg, Факс: 00359 029453155

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dg103.net/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dg103.net/?page_id=1922.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Ежедневна доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на детска градина № 103 Патиланско царство

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Ежедневна доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДГ № 103 "Патиланско царство", както следва: Обособена позиция № 1 „Мляко и млечни продукти“, Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти”, Обособена позиция № 3 „Риба и рибни продукти“, Обособена позиция № 4 „Хляб и тестени изделия”, Обособена позиция № 5 „Пакетирани хранителни продукти, варива, подправки и други храни”, Обособена позиция № 6 „Консервирани и замразени храни” и Обособена позиция № 7 „Плодове и зеленчуци“. Предметът на поръчката по обособените позиции е доставка на мляко и млечни продукти, на месо и месни продукти, пакетирани хранителни продукти, варива, подправки и други храни, на консервирани и замразени храни и плодове и зеленчуци подробно описани по прогнозни количества, изисквания към производство, съдържание (съставки), характеристики, маркировка, опаковка и съответствие, специфични изисквания към доставката, трайност и др. в техническа спецификация, неразделна част от документацията за поръчката.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 92070 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

При съблюдаване на разпоредбата на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, изборът на възложителя за провеждане на процедура на публично състезание за възлагане на обществената поръчка се обосновава от факта, че естеството на доставките позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, и е безспорна възможността обществената поръчка да бъде възложена чрез процедура на публично състезание. Прогнозната стойност на обществената поръчка попада в стойностния праг на чл. 20, ал. 2 от ЗОП, поради което е приложим реда на възлагане чрез процедура на публично състезание. Възлагането на настоящата обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП от една страна е да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат най-добрите условия за възложителя, а от друга страна да се защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средствата от държавния бюджет и едновременно с това да се насърчи конкуренцията, като се създадат равни условия и прозрачност при участие в процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 3, във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

18.01.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Венелина Валериева Шпицер

VIII.2) Длъжност

директор