Версия за печат

00826-2017-0009

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605813

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свeти Наум ЕАД, ул. Доктор Любен Русев № 1, За: Мариана Балабанова, България 1113, София, Тел.: 02 9702283, E-mail: m.balabanova@svnaum.com, Факс: 02 8709309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie/item/456-op-99-dostavka-na-pomoshtni-sredstva-za-higiena-i-konsumativi-za-sabirane-na-opasen-otpadak-i-mras.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: Д-216 от 29.09.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00826-2017-0009
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е за доставка на помощни средства за хигиена и консумативи за събиране на опасен отпадък и мръсно бельо за нуждите на МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София по 2 обособени позиции, съгласно утвърдена техническа спецификация.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 343 от 22.12.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Агарта - ЦМ ЕООД, ул. 40-та № 1, България 1855, гр. София, с. Долни Богров, Тел.: 02 8765542, E-mail: agartacm@abv.bg, Факс: 02 9743973

Интернет адрес/и:

URL: www.agarta.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Договор за доставка на консумативи за събиране на опасен отпадък и мръсно бельо за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
8352.9 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

22.12.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 48.55% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Неизпълнението на договора се обославя от факта, че възложителят няма задължение да заяви цялото количество консумативи за събиране на опасен отпадък и мръсно бельо, предмет на договора, а заявява количества съобразно конкретните си нужди.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
4055.2 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

17.01.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, д.м.н
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор