Версия за печат

00826-2017-0009

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605813

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свeти Наум ЕАД, ул. Доктор Любен Русев № 1, За: Мариана Балабанова, България 1113, София, Тел.: 02 9702283, E-mail: m.balabanova@svnaum.com, Факс: 02 8709309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie/item/456-op-99-dostavka-na-pomoshtni-sredstva-za-higiena-i-konsumativi-za-sabirane-na-opasen-otpadak-i-mras.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: Д-216 от 29.09.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00826-2017-0009
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е за доставка на помощни средства за хигиена и консумативи за събиране на опасен отпадък и мръсно бельо за нуждите на МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София по 2 обособени позиции, съгласно утвърдена техническа спецификация.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 4 от 05.01.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ЕТ Вадиас - Васил Димитров, ул. Постоянство № 18, бл. 253, вх. В, ап. 51, България 1111, София, Тел.: 02 8702465, E-mail: wadiasparuhov@mail.bg, Факс: 02 8702465

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Договор за доставка на помощни средства за хигиена за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
26707.5 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

05.01.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 62.18% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Неизпълнението на договора се обославя от факта, че възложителят няма задължение да заяви цялото количество помощни средства за хигиена, предмет на договора, а заявява количества съобразно конкретните си нужди.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
16607.8 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

17.01.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, д.м.н
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор