Версия за печат

00546-2019-0001

BG-гр. София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер З-11 от дата 14.01.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662776

BG411, Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, ул. Пловдивско поле № 6, За: Ивета Малинова, Айсел Юсеин, България 1756, гр. София, Тел.: 02 8076355, E-mail: ayusein@sbaloncology.bg, Факс: 02 8706321

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sbaloncology.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: чл. 5, ал. 2, т.16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА БЕЗПЛАТНА ХРАНА ПО " НАРЕДБА №11 ОТ 21.12.2005 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА И/ИЛИ ДОБАВКИ КЪМ НЕЯ" ЗА ПЕРСОНАЛА ЗА " УСБАЛО ЕАД"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва избор на изпълнител, оператор на ваучери за храна, получил разрешение и осъществяващ дейност по реда и условията на Наредба № 7/09.07.2003г. на МТСП и МФ, за условията и реда за издаване и отнемане на разрешения за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор /обн. ДВ бр. 66/25.07.2003 г., изм. и доп./. Операторът на ваучери за храна следва да отпечата и достави ваучери за храна съгласно ежемесечни заявки на възложителя, които се изготвят в зависимост от изпълнението на изискванията на „НАРЕДБА № 11 ОТ 21.12.2005 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА И/ИЛИ ДОБАВКИ КЪМ НЕЯ“ (Наредба № 11/2005 г.).Прогнозните количества ваучери (брой ваучери) за период от 1 месец - 1 180 (хиляда сто и осемдесет) броя, като прогнозния брой ваучери за период от 12 месеца е 14 160 (четиринадесет хиляди сто и шестдесет) броя. Посочените количества (прогнозен брой) ваучери за период от 12 месеца - 14 160 бр. са ориентировъчни и не пораждат задължения за „УСБАЛ по онкология” ЕАД да ги поръча в пълния прогнозен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на базата числеността на правоимащите лица, условията на положения труд и изпълнението на изискванията на Наредба № 11/2005 г. на МТСП и МЗ.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка включва отпечатване и доставка на ваучери за храна по „НАРЕДБА № 11 ОТ 21.12.2005 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА И/ИЛИ ДОБАВКИ КЪМ НЕЯ“, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител и сключване на договор при най-благоприятни за „УСБАЛ по Онкология” ЕАД условия. Изработването и доставката на ваучери са обособени в една позиция, тъй като предметът на поръчката е неделим.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 133926 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 (чл. 176 и следващите), във връзка с чл.20, ал.2, т. 2 от ЗОП. За провеждане на настоящата процедура Възложителят е избрал да проведе публично състезание по реда на чл. 176 и следващите, във връзка с чл.20, ал.2, т. 2 от ЗОП, поради предвидената обща прогнозна стойност от 133926.00 (сто тридесет и три хиляди деветстотин двадесет и шест лева) без ДДС за изпълнение на поръчката. Прогнозните количества ваучери за месец/година (по номинална стойност и брой и прогнозен брой доставки) са посочени в Техническата спецификация.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.01.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Стефан Константинов Константинов

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на "УСБАЛО" ЕАД