Версия за печат

02709-2019-0004

BG-Чипровци:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 15 от дата 14.01.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760138

BG312, СЗДП ТП Държавно горско стопанство Чипровци, ул. Васил Левски №19, За: Петя Антова, България 3460, Чипровци, Тел.: 09554 2197, E-mail: dgstp_chiprovci@abv.bg, Факс: 09554 2197

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190114PSri10336739.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост и други дейности съгласно ЗГ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Чипровци по обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на поръчката е периодични доставки на канцеларски материали по видове, съгласно техническата спецификация. Поръчката е обособена в две позиции: Обособена позиция №1 :„ Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Чипровци по обособени позиции”, за доставка на стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Картонена папка с метална машинка А4,Папка “Дело” с връзки,Кабърчета,Кламери ,Разходен касов ордер,Приходен касов ордер,Книга за дневни финансови отчети, А5,Касова книга,Пътна книжка Обособена позиция №2:„Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Чипровци по обособени позиции”, за доставка на стоки, извън списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП -Хартия копирна А4 Хартия копирна А3,Хартия карирана A4,Хартия А4 цветна,Картон А4 цветен,Книга за периодичен инструктаж,Книга за начален инструктаж,Дневник ЕДСД,Протоколна тетрадка,Ролки за касови апарати,Плик за писма В4,Плик за писма С5,Хартиена самозалепваща се лента,Хартиени индекси за маркиране,Самозалепващи се листчета,Протоколна тетрадка,Фолио за ламиниране ,Папка джоб с перфорация, А4, кристал,Папка джоб с перфорация, А4, кристал,Папка прозрачна А4 с машинка,Класьор от полипропилен с гръб 8 см.,Класьор от полипропилен с гръб 5 см.,Коригиращ ролер с лента,Лепило сухо - 8 гр,Лепило течно - 30 гр с тампон,Лента самозалепваща /тиксо/ - 19мм х 33 м,Тампон за печат, 50х70 мм.,Тампонно мастило - 30 мл.,Химикалка обикновена,Молив с гума,Перфоратор,Телбод машинка, 24/6мм,Телчета за телбод, 24/6мм,Батерия AAA. алкална, 1,5V ,Батерия AA. алкална, 1,5V ,Кръгла батерия 3V,Пластмасова линия,Текст маркер,Калкулатор,Цветни моливи ,Антителбод,Канцеларска ножица,Острилка за моливи,Гума,Макетен нож,Карфици/показалци/ за коркова дъска,Клип бордове

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3900 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Ръководейки се от разпоредбите на чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, когато обществената поръчка съдържа части, който могат да се възложат на повече от един изпълнител и някои от тях са включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т.1 от ЗОП, възложителя е длъжен да отдели тези части в една или няколко обособени позиции, които запазва за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждане.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвателния акт, съгласно чл. 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.01.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Красимир Цветков Вълков

VIII.2) Длъжност

Директор