Версия за печат

00826-2019-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер Д-11 от дата 14.01.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605813

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД, ул. Доктор Любен Русев № 1, За: Мариана Балабанова, България 1113, София, Тел.: 02 9702283, E-mail: m.balabanova@svnaum.com, Факс: 02 8709309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/pryako-dogovaryane.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка е за доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София по 3 обособени позиции, съгласно утвърдена Техническа спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 10728 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 110, ал.1, т.2 от ЗОП (представените оферти не отговарят на предварително обявените условия на поръчката), Възложителят е прекратил обществената поръчка с предмет: “Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП “Свети Наум” ЕАД”, идинтификационен номер в АОП: 00826-2018-0009 и ID номер 00118 в Профила на купувача на възложителя, в частта за: Обособена позиция № 4” Течни, готови, обогатяващи хранителни среди в епруветки”, Обособена позиция № 9 “Мануални тестове за идентификация и помощни реактиви към тях” и Обособена позиция № 18 “Ликворология” - Решение № Д-273/15.11.2018г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП “Свети Наум” ЕАД. Решението е влязло в сила. Обществената поръчка е открита с Решение № Д-219/29.08.2018г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП “Свети Наум” ЕАД на основание чл. 176 във връзка с чл. 178, ал. 1 от ЗОП - публично състезание.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

“Елта 90М” ООД, с ЕИК:130469816; “Ридаком” ЕООД, с ЕИК:175040885; “БУЛ БИО - НЦЗПБ” ЕООД, с ЕИК: 130428132 “Медиклим” ЕООД, с ЕИК: 204844550; ЕТ “Елфо-Будин Михов”, с ЕИК:831914507

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1,т.5 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от публикуване на решението за провеждане на процедурата на договаряне по чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.01.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, д.м.н.

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор