Версия за печат

00147-2019-0002

BG-Трън:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер РД-05-09 от дата 11.01.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000386790

BG414, Община Трън, пл. „Владо Тричков” № 1, За: инж. Евгения Такова, България 2460, Трън, Тел.: 07731 9616, E-mail: obshtina_tran@mail.bg, Факс: 0777 87315

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://tran.bg/..

Адрес на профила на купувача (URL): http://tran.bg/site/page.php?27.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Борсова сделка с продавач на горива (бензин, дизелово гориво и Газ Пропан бутан) за зареждане на моторни превозни средства на общинската администрация и звената на бюджетна издръжка, чрез използване на карти за безналично плащане, както и на гориво за отопление за обезпечаване на нуждите на бюджетните структури на община Трън по обособени позиции.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

ОП1 - Доставка на гориво за отопление (газьол за ПКЦ), с включени всички разходи по доставката, за обезпечаване на нуждите на бюджетните структури на Община Трън. Доставките ще се осъществяват периодично по писмена заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която е посочено необходимото за конкретния случай количество, направена чрез определения координатор. Количествата, заявени по всяка една конкретна писмена заявка от Възложителя към Изпълнителя, не могат да бъдат по-големи от 5000 (пет хиляди) литра. Прогнозното количество гориво за отопление в 60 000 литра +/- 10%. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави заявки за доставка на гориво, като не е задължен да усвои пълния обем прогнозното количество. Необходимото количество гориво за отопление зависи от климатичните условия. Изпълнението на доставките са до обекти както следва: Франко сградите на СУ „Гео Милев“ гр. Трън, ул. "Петко Д. Петков № 5 и ОДЗ „Ален мак“ гр. Трън, ул. "Христо Ботев“ №9. ОП-2 Доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства собственост и ползвани от общинска администрация в Община Трън и звената на бюджетна – Общинско предприятие „Трънска гора“ и Домашен социален патронаж гр. Трън, както и СУ „Гео Милев“ гр. Трън, чрез използване на карти за безналично плащане. Видовете горива и тяхното прогнозно количество За Автомобилен бензин А-95 Н - 11 000 л. ± 10%. За Дизелово моторно гориво с 6 % биодизел – 33 000 л. ± 20%. За Газ Пропан бутан– 13 500 л. ± 20%. Доставката на горивата се осъществява чрез покупка посредством 24- часово обслужване от бензиностанциите на Изпълнителя на територията на град Трън и страната, съобразно необходимостта на Възложителя. Доставката на горивата да се осъществява чрез използване на електронни карти за безналично плащане. Посочените количества са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е една година от сключването на договора или до достигане на максимално допустимото прогнозно количество гориво за отопление. Горивата трябва да отговарят на БДС и изискванията за качество, посочени в Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление № 156 на МС от 15.07.2003 г. /Обн. ДВ. бр. 66 от 25 Юли 2003 г./, както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в България.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 200000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление в случай че предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. В § 3. от Заключителните разпоредби на Постановление № 347 на МС от 8.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. e направено изменение на Постановление № 191 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 61 от 2016 г.) като приложението към член единствен е изменен с допълване на списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от ЗОП. Съгласно § 5. от Заключителните разпоредби, постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". Постановлението е обнародвано в бр. 99 от 13.12.2016 г. на "Държавен вестник". Към момента на откриване на настоящата процедура стоките, предмет на същата са включени в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, което дава право на възложителя да открие процедура на договаряне без предварително обявление по реда на ЗОП, за сключване на договор за доставка на необходимите на община Тетевен горива. Съгласно чл. 64, ал. 1, предл. второ от ППЗОП в решението за откриване на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 и т. 13 ЗОП възложителите посочват и лицата, които ще бъдат поканени за участие в договарянето, освен в случаите по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Съгласно чл. 65, ал. 1 и 2 от ППЗОП възложителят може да не прилага чл. 64, ал. 2 и 3, когато сключва договори на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, 4, 7 и 8, чл. 164, ал. 1, т. 3, 4, 9 и 10 и чл. 182, ал. 1, т. 1 ЗОП. Необходимата информация за провеждане на процедурата се посочва в решението за нейното откриване. В случаите по ал. 1 възложителят взема решение за откриване на процедурата и сключва договор за обществена поръчка след влизането в сила на решението за откриване на процедурата. При подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл. 67, ал. 6 ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП. В конкретния случай, Възложителят ползва изключението посочено в чл. 64, ал. 1, предл. второ от ППЗОП и в настоящото решение за откриване на процедурата няма да посочва лица, които ще бъдат поканени за участие в договаряне. Също така Възложителят ползва и изключението посочено в чл. 65, ал. 1 от ППЗОП и няма да прилага чл. 64, ал. 2 и 3 от ППЗОП, а именно да одобрява покана за участие в процедурата и да я изпраща на лицата по ал. 3. Съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗОП: В случаите по ал. 1, т. 7 договорът се сключва по правилата на съответната борса.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Във връзка чл. 64, ал. 1 и чл.65, ал.1 от ППЗОП не се одобрява и не се изпраща покана за участие до определени лица.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, ал.5 от ЗОП - десет дневен срок от датата на публикуване.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.01.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Цветислава Димитрова Цветкова

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Трън