Версия за печат

02709-2019-0002

BG-Враца:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 3 от дата 11.01.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760157

BG313, СЗДП ДП ТП Държавно горско стопанство Враца, ул. Скобелев 1, За: инж. Димитър Чанталийски, България 3000, Враца, Тел.: 092 660561, E-mail: dgs.vraca@abv.bg, Факс: 092 661205

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190111DpCy10309748.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: охрана на горите и дърводобив


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Враца

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата поръчка е разделена на две обособени позиции: обособена позиция № 1:„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавно горско стопанство Враца”,за доставка на стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП и обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавно горско стопанство Враца”, за доставка на стоки, извън списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Канцеларските материали за всяка обособена позиция са описани в съответната техническа спецификация

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 6000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП поръчката е разделена на две обособени позиции обособена позиция № 1: - за доставка на стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП и обособена позиция № 2: - за доставка на стоки, извън списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.01.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Ивайло Петков Ангелов

VIII.2) Длъжност

директор на ДГС Враца