00645-2017-0006

BG-Ветово:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530504

BG323, Община Ветово, ул. Трети март 2, За: Соня Цанкова, България 7080, Ветово, Тел.: 08161 2253, E-mail: vetovo@abv.bg, Факс: 08161 2871

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vetovo.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://vetovo.nit.bg.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 624 от 04.12.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00645-2017-0006
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обект на обществената поръчка е предоставяне на услуги по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП, като избраният изпълнител за съответната обособена позиция следва да извърши услуги по зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на територията на община Ветово, съобразени изцяло с изискванията на възложителя и в съответствие с нормативните изисквания, имащи отношение към извършване на услугата.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 002 от 15.01.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG323, ЕТ ЕМИН ЗАКИФ-С, ул. Хан Крум 13, България 7044, област Русе, община Ветово, с. Смирненски, Тел.: 0888 563816, E-mail: emin_emin@abv.bg, Факс: 0888 563816

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Ветово през 2018год. по обособена позиция №2 „Зимно поддържане и снегопочистване на общински път № RSE 1135 – от с.Смирненски до разклона на с.Тетово“ с дължина – 2.000 км.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

15.01.2018 г. 

Крайна дата

31.12.2018 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
7180 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
7172.5 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

08.01.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Георги Александров Георгиев
VII.2)
Длъжност: Кмет на община Ветово