Версия за печат

01119-2019-0001

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

46. Биологически науки


Решение номер РД 03-02 от дата 07.01.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115602330

BG421, Институт по зеленчукови култури Марица, ул. Брезовско шосе 32, За: доц.д-р Даниела Ганева, България 4003, Пловдив, Тел.: 032 952296, E-mail: izk_maritsa@abv.bg, Факс: 032 960177

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://izk-maritsa.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://izk-maritsa.org/profil-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Научноизследователски институт

I.3) Основна дейност

Друг: Научноизследователска дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на лабораторно оборудване по 6 (шест) обособени позиции: Обособена позиция № 1-„Доставка за Лот 1 на уред за Real-time RCR анализ, фотодокументираща система, хоризонтална гел-електрофореза и вертикална гел-електрофореза“; Обособена позиция № 2 - „Доставка за Лот 2 на UV-Vis спектрофотометър“; Обособена позиция № 3 - „Доставка за Лот 3 на Спектрофотометър за микрообеми, инкубатор, инкубираща клатачка и дестилатор“; Обособена позиция № 4 - „Доставка за Лот 4 на хомогенизатор“; Обособена позиция № 5 - „Доставка за Лот 5 на автоклав и настолен автоклав“; Обособена позиция № 6 - „Доставка за Лот 6 на ледогенератор“, за изпълнение на работната програма по създаване на Център за растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ).

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка включва извършване на доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на уред за Real-time RCR анализ, фотодокументираща система, хоризонтална гел-електрофореза, вертикална гел-електрофореза, UV-VIS спектрофотометър, спектрофотометър за микрообеми, инкубатор, инкубираща клатачка, дестилатор, хомогенизатор, автоклав, настолен автоклав и ледогенератор, за изпълнение на работната програма за създаване на Център за растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ). Обема и количеството на поръчката е разделен на обособени позиции, както следва: - За обособена позиция № 1: 1. Уред за Real-time RCR анализ – 1 бр. 2. Фотодокументираща система – 1 бр. 3. Хоризонтална гел-електрофореза – 1 бр. 4. Вертикална гел-електрофореза– 1 бр. - За обособена позиция № 2: 1. UV-Vis спектрофотометър – 1 бр. - За обособена позиция № 3: 1. Спектрофотометър за микрообеми – 1 бр. 2. Инкубатор– 1 бр. 3. Инкубираща клатачка – 1 бр. 4. Дестилатор– 1 бр. - За обособена позиция № 4 1. Хомогенизатор – 1 бр. - За обособена позиция № 5 1. Автоклав– 1 бр. 2. Настолен автоклав – 1 бр. - За обособена позиция № 6 1. Ледогенератор – 1 бр.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 205700 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 233333 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Обособена позиция № 7 - Доставка на лабораторно оборудване: Лабораторна хладилна центрофуга, Мини-центрофуга без охлаждане, Термо-шейкър със сменяем блок и вортекс-механични шейкъри за изпълнение на работната програма по създаване на Център за растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ).“ Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 27633 лв. (двадесет и седем хиляди шестстотин тридесет и три лева) без включен ДДС, представляваща 11,84 % от общата стойност на поръчката. Тъй като прогнозната стойност на обособена позиция № 7 е под 30 000 (тридесет хиляди) лева, същата попада в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. С оглед изложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Обособена позиция № 7 ще се възложи по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Общата прог-на стойност на обществената поръчка за доставка на лабораторно оборудване по седемте обособени позиции е в размер на 233 333 (двеста тридесет и три хиляди и триста тридесет и три) лева без ДДС. Имайки предвид горното, прогнозната стойност на Обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6 е в размер на 205 700 (двеста и пет хиляди и седемстотин) лв. без включен ДДС, представляваща – 88,16 % от общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на Обособена позиция № 7 e в размер на 27633 лв. (двадесет и седем хиляди шестстотин тридесет и три лева) без включен ДДС, представляваща 11,84 % от общата стойност на поръчката. Тъй като прогнозната стойност на обособена позиция № 7 е под 30 000 (тридесет хиляди) лева, същата попада в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. С оглед изложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Обособена позиция № 7 ще се възложи по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане. Остатъчната стойност на поръчката, в случая тази по Обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6, съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП следва да се възложи по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Прогнозната стойност на поръчката не надвишава стойностния праг по чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП и не е необходимо провеждането на открита процедура за възлагане на поръчката по Обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6. Предвид посоченото обстоятелство, това, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне и на основание чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, безспорно е налице законова възможност поръчката да се възложи чрез провеждане на процедура публично състезание Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция (ОП) не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Имайки предвид горното: Прогнозната стойност на ОП № 1, представлява 50,36 % от общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на ОП № 2, представлява 9,90 % от общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на ОП № 3, представлява 12,69 % от общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на ОП № 4, представлява 5,74 % от общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на ОП № 5, представлява 7,63 % от общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на ОП № 6, представлява 1,84 % от общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на ОП № 7, представлява 11,84 % от общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на обособена позиция № 7 е под 156 464 лв. и стойността й не надвишава 20% от прогнозната стойност на поръчката. Тъй като прогнозната стойност на обособена позиция № 7 е под 30 000 (тридесет хиляди) лева, същата попада в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. С оглед изложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Обособена позиция № 7 ще се възложи по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, остатъчната стойност (явяваща се прогнозната стойност за обособена позиция № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6), предвид нейния размер и общата стойност на поръчката, се възлага с настоящата обществена поръчка чрез провеждане на процедура "Публично състезание" по ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

10 - дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал, 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.01.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц.д-р Даниела Ганева Ганева

VIII.2) Длъжност

Директор