02709-2019-0001

BG-България 2140, Ботевград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

19. Корабно инженерство - корабостроене, корабоводене, корабни машини и механизми


Решение номер 62 от дата 07.01.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760088

BG412, Териториално поделение Държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Витиня към Държавно предприятие -Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца, местност Витиня, п.к. № 7, местност Витиня, п.к. № 7, За: За: Соня Митинска, инж.Делян Ослеков, България 2140, България 2140, Ботевград, Тел.: 0359 072398745, E-mail: ddsvitinia@abv.bg, Факс: 0359 884858496

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190107pjZQ10249710.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Дейности по чл. 165, ал.1 от ЗГ, дърводобив, лов и опазване на горски територии и други.


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Ремонт и доставка на резервни части за земеделска и горска техника за срок от 24 месеца за нуждите на ДЛС Витиня"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Ремонт и доставка на резервни части за земеделската и горска техника за сррок от 24 месеца за нуждите на ДЛС Витиня, описано в техническата спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В предмета на настоящата обществена поръчка са включени дейности, свързани с извършването на ремонт, включително доставка на резервни части за специализирана земеделска/горска техника, собственост на ДЛС Витиня. Тъй като при извършването на ремонта възниква необходимост от доставка на резервни части, което ще се установява от специалистите на Изпълнителя, осъществяващи дейностите по ремонта на земеделската/горска техника, с цел спестяване на време за доставката на необходимите резервни части, е целесъобразно резервните части за извършването на услугата да се поръчват и доставят от Изпълнителя на ремонта . Дейностите са неразривно свързани по между си. Възлагането на услугата - ремонт и доставката на резервните части за извършването на ремонта на отделни изпълнители би създало пречки във времеви аспект и би забавило изпълнението на дейностите.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 90000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 124000 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Списък на останалите процедури, максималните прогнозни стойности, в лева без ДДС и реда за възлагане: 1.Берковица - № 1-2000,00 - директно възлагане; 2.Враца - № 2 -2000,00 - директно възлагане; 3.Оряхово - № 3 -2000,00 - директно възлагане; 4. Миджур -№ 4 -1000,00 - директно възлагане; 5.Борима - № 5 - 800,00 -директно възлагане; 6 .Лесидрен - № 6 - 2000,00 - директно възлагане; 7. Ловеч -№ 7-3000,00 - директно възлагане; 8.Плевен - № 8 - 2000.00 - директно възлагане; 9.Троян - № 9 - 2000.00 - директно възлагане; 10.Черни Осъм - № 10 - 16000.00 - Публично състезание; 11.Годеч - № 11 - 1200.00 - директно възлагане.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на обществената поръчка по настоящата процедура е в размер на 90000.00 лв. без ДДС. Същата се възлага като обособена позиция от обществена поръчка с предмет: "Ремонт и влагане на резервни части за земеделска и горска техника за срок от 24 месеца" по 12 обособени позиции (за нуждите на 12 териториални поделения на СЗДП). Общата стойност на обществената поръчка по всички обособени позиции е в размер на 124000.00 лв. без ДДС, разделена по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 (за нуждите на ДГС Берковица) - 2000.00 лв. без ДДС; Обособена позиция № 2 (за нуждите на ДГС Враца) - 2000.00 лв. без ДДС; Обособена позиция № 3 (за нуждите на ДГС Оряхово) - 2000.00 лв. без ДДС; Обособена позиция № 4 (за нуждите на ДГС Миджур) - 1000.00 лв. без ДДС; Обособена позиция № 5 (за нуждите на ДГС Борима) - 800.00 лв. без ДДС; Обособена позиция № 6 (за нуждите на ДГС Лесидрен) - 2000.00 лв. без ДДС; Обособена позиция № 7 (за нуждите на ДГС Ловеч) - 3000.00 лв. без ДДС; Обособена позиция № 8 (за нуждите на ДГС Плевен) - 2000.00 лв. без ДДС; Обособена позиция № 9 (за нуждите на ДГС Троян) - 2000.00 лв. без ДДС; Обособена позиция № 10 (за нуждите на ДГС Черни Осъм) - 16000.00 лв. без ДДС; Обособена позиция № 11 (за нуждите на ДГС Годеч) - 1200.00 лв. без ДДС; Обособена позиция № 12 (за нуждите на ДЛС Витиня) - 90000.00 лв. без ДДС. Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156464 лв. без ДДС за доставки и услуги. и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи, не.зависимо от остатъчната стойност на поръчката, тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка; Имайки предвид горното, прогнозната стойност на Обособена позиция № 10 - "Ремонт и влагане на резервни части за земеделска и горска техника за срок от 24 месеца за нуждите на ДГС Черни Осъм" представлява 12.9 % от общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на Обособена позиция № 12 - "Ремонт и влагане на резервни части за земеделска и горска техника за срок от 24 месеца за нуждите на ДЛС Витиня" представлява 72.58 % от общата стойност на поръчката. Сборът от прогнозните стойности на обособени позиции от № 1 до № 9 вкл. и № 11 представлява 14.52 % от общата стойност на поръчката, съответно прогнозната стойност на всяка от тези позиции е под този процент, поради което са изпълнени условията на чл. 21,ал. 6 от ЗОП и при съобразяване с праговете в чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП всяка от тези позиции се възлага директно, без провеждане на процедура по реда на ЗОП. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособени позиции № 10 и № 12 се възлагат по реда, приложим за общата стойност на обществената поръчка - чрез Публично състезание,съобразно праговете в чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалбата се подава в 10-дневен срок, съгласно чл.197, ал. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.01.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Тошко Йорданов Петков

VIII.2) Длъжност

Директор