Версия за печат

01158-2018-0017

BG-Русе:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 1303161400049

BG323, Клон-Териториално поделение Пристанище Русе на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, ул. „Пристанищна“ № 22, вх. Б, ет. 2, За: инж. Маргарит Бакърджиев – експерт в Клон - ТП Пристанище Русе, ДП „Пристанищна инфраструктура”, България 7000, Русе, Тел.: 082 818990, E-mail: m.bakardjiev@bgports.bg, Факс: 082 821862

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop/248.

I.4) Основна дейност

Пристанищни дейностиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-10-5 от 11.07.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01158-2018-0017
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Ремонтът на подкрановият път ще включва изпълнението на следните основни видове работи: - доставка на необходимите материали; - демонтажни работи; - ремонтно-монтажни работи; - съставяне на строителни книжа, изготвяне на изпълнителна документация, екзекутивни чертежи; Конкретните видове дейности са посочени в Техническата спецификация.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 14 от 10.09.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

ДА

III.3) Изпълнител по договора

BG325, „СТРОЙЕКСПРЕС“ ДЗЗД, ул. „Цанко Церковски“ № 2, вх. Б, България 7500, Силистра, Тел.: 0887 627842, E-mail: stroitel@dir.bg, Факс: 0887 627842

Интернет адрес/и:

URL: www.stroitel@dir.bg.

Изпълнителят е МСП: да

III.3) Изпълнител по договора

BG325, „Строител - 2005“ ЕООД, ул. „Цанко Церковски“ № 2, вх. Б, България 7500, Силистра, Тел.: 0887 627842, E-mail: stroitel@dir.bg, Факс: 0887 627842

Интернет адрес/и:

URL: www.stroitel@dir.bg.

Изпълнителят е МСП: да

III.3) Изпълнител по договора

BG325, „Експрес - 92“ ООД, бул. „Македония“ № 205, вх. А, ет. 6, България 7500, Силистра, Тел.: 0888 625382, E-mail: ekspres_ss@dir.bg, Факс: 0888 625382

Интернет адрес/и:

URL: www.ekspres_ss@dir.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Извършване рехабилитация на подкранов релсов път в І-ви участък на пристанищен терминал Русе-запад“ Конкретните видове ремонтни дейности са посочени в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предложението за изпълнение на ремонтните работи на обекта.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

19.09.2018 г. 

Крайна дата

13.12.2018 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
153690.9 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

13.12.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
153690.9 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

03.01.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж. Стоян Борисов Христов
VII.2)
Длъжност: Директор на Клон - ТП Пристанище Русе