Версия за печат

00447-2018-0008

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

31. Информационни и комуникационни технологии


Решение номер РД-04-39 от дата 28.12.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, район Слатина, За: Венелин Иванов, България 1111, София, Тел.: 02 9486102, E-mail: venelin.ivanov@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.registryagency.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на допълнителни лицензи за Оракъл (Oracle) за тестови среди и разработка

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на 8 (осем) процесорни лицензи за окомплектоване и разгръщане на тестовите среди на системи Търговски регистър, Имотен регистър, Регистър на имуществените отношения на съпрузите и Регистър БУЛСТАТ с необходимите лицензи на Oracle Database Enterprise Edition и прилежащите й опции: Oracle Real Application Clusters, Oracle Partitioning, Oracle Diagnostics Pack и Oracle Tuning Pack.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката е свързана с доставка на еднородни продукти.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1041666.6 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Откритата процедура дава възможност на всички заинтересовани лица да участват в процедурата, вкл. такива от държави-членки. Обстоятелства, изискващи спешно възлагане: Цикълът на живот на системите на Агенция по вписванията изискват конфигуриране и поддържане на тестови среди и среди за разработка, които също са обект на лицензиране. Наличните ресурси, управлявани от клъстър IC-DB-Cluster в основния изчислителен център и RIC-DB-Cluster в резервния изчисл. център, не предоставят обслужване на тестови среди и среди за разработка. Задължително условие преди за реализиране на новите функционалности в продукционна (реална) среда във всяка една от информационните системи е извършване на правилно и надеждно тестване на разработените функционалности в тестови среди. Също така към АВ следва да премине нов регистър – Централен регистър на особените залози, за който също трябва да се изгради нова инф. система с развойна и тестова среда.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.01.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Габриела Николаева Козарева

VIII.2) Длъжност

изпълнителен директор