Версия за печат

00272-2018-0005

BG-С.РУЖИНЦИ:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000159682

BG311, ОБЩИНА РУЖИНЦИ, С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31, За: ЕВТИМ ЕВТИМОВ, България 3930, С.РУЖИНЦИ, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/79-оп-00272-2018-0005.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 274 от 16.05.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00272-2018-0005
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка се отнася за изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи по сгради общинска собственост на територията на община Ружинци, по три обособени позиции, а именно: 1. „Реконструкция и пристрояване на сграда общинска собственост за детска градина /кв.26, УПИ-ІV-214/, с. Бело поле, общ.Ружинци – първи етап”; 2. ОР на сграда общинска собственост – общинска администрация Ружинци; 3. ОР на сграда общинска собственост – Кметство Дреновец – ІІ етаж. Естеството и количеството СМР/СРР, които следва да бъдат извършени са подробно описани в Раздел ІV. Технически спецификации от документацията за участие.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 137 от 10.09.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG311, СТРОЙПРОМ ЕООД, ул. „Христо Ботев” № 93, ет. 1, България 3700, Видин, Тел.: 0886 104815, E-mail: stroyprom@abv.bg, Факс: 0886 104815

Интернет адрес/и:

URL: http://www.abv.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

ОР на сграда общинска собственост – Кметство Дреновец – ІІ етаж

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

01.10.2018 г. 

Крайна дата

18.10.2018 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
11499.73 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

18.10.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
11499.73 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

19.12.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Александър Иванов Александров
VII.2)
Длъжност: Кмет на община Ружинци