Версия за печат

02709-2018-0077

BG-Ботевград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 61 от дата 14.12.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760088

BG412, Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Витиня към Държавно предприятие -Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ -Враца, местност Витиня, п.к. № 7, За: Соня Митинска, България 2140, Ботевград, Тел.: 0359 072398745, E-mail: ddsvitinia@abv.bg, Факс: 0359 884858496

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181214rByi10215679.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Дейности по чл. 165, ал. 1 от Закона за горите - дърводобив, лов, опазване на горски територии и други.


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на канцеларски материа за срок от 36 месеца за нуждите на ДЛС Витиня.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДЛС Витиня, които са описани в Техническата спецификация към документите за участие. 1 Класьор А4, полипропилен, 8 см. -260 бр. 2 Класьор А4, полипропилен, 5 см. -120 бр. 3 Хартия копирна А4 /80g./m2, кашон -100 бр. 4 Цветна копирна хартия А4, 80гр., 500 л. в пакет -25 бр. 5 Хартия копирна А5 /80g./m2, 500 листа в пакет - 5 бр. 6 Хартия копирна А3 - 5 бр. 7 Хартия карирана А4 - 10 бр. 9 Тонер касети HP Ldser Jet Pro M203, MFP M227 - 5 бр. 10 Тонер касети HP Ldser Jet 1022, Q2612A - 5 бр. 11 Тонер касети HP Ldser Jet Pro MFP M277, M252 -5 бр. 12 Тонер касети HP Ldser Jet Pro M452, М477 - 5 бр. 13 Тонер касети HP Ldser Jet P1102, М1132 - 5 бр. 14 Тонер касети Brother HL-L 2300D, TN2320 - 5 бр. 15 Тонер касети Canon image RUNNER C-EXV40 - 5 бр. 16 Фолио за ламиниране 15 бр. 17 Фолио за ламиниране 3 бр. 18 Перманентен маркер, объл връх в бройки 460 бр. 19 Перманентен маркер, скосен връх черен 40 бр. 20 Текстмаркер 2-5 мм., комплект 4 цвята 5 бр. 21 Креда за маркиране на дървени трупи 10 бр. 22 флумастери 23 Терморолки за касов апарат 1200 24 Папка джоб А4 50 25 Папка джоб L-образна 10 26 Папка PP с европерфорация и машинка А4 PVC 150 27 Папка за картотека 20 28 Папка с копче 5 29 Папка с ластик А4 полипропилен 5 30 Картонена папка с метална машинка 20 31 Телчета за телбод 24/6 30 32 Кламери -33мм, 100 бр. в кутия 30 33 Кламери -50мм, 50 бр. в кутия 3 34 Метални кабари 30 35 Пинчета за корково табло 2 36 Разделител хоризонтален 10,5 /24 см., 100 бр. в пакет 15 37 Разделител А4, PVC 12 цвята в опаковка 3 38 Тампонно мастило, зелено, 30 мл. 220 39 Тампон за печат сух 120 40 Лепяща лента /тиксо/ - 50 мм/66м., прозрачно 10 41 Лепяща лента /тиксо/ - 19 мм/33м., прозрачно 5 42 Лепяща лента /тиксо/ - 48 мм/66м., прозрачно 15 43 Хартиено тиксо 50 мм /45м. 10 45 Батерия 15 46 Батерия 15 47 Батерия 15 48 Батерия, акумулаторна 15 49 Батерия презареждаема 15 50 Линия пластмасова плътна - 30 см. 5 51 Куб хартиен, бял 20 52 Куб хартиен бял незалепен 20 53 Пощенски плик, самозалепващ се бял, формат-С4 2 54 Пощенски плик, самозалепващ се без прозорец бял - С5 15 55 Пощенски плик В-4 1 6 Пощенски плик С-6 10 57 Карта памет micro 16 GB 10 58 Флаш памет 16 GB 10 59 Молив с гума 20 60 Автоматичен молив 0.5 мм. 10 61 Автоматичен молив 0.7 мм. 3 62 Цветни моливи - 12 цвята 5 63 Графити за автоматичен молив 10 64 Графити за автоматичен молив 2 65 Острилка за молив с метален корпус 5 66 Самозалепващи листчета 12/50 мм, пастел 450 бр. 15 68 Цветни самозалепващи се етикети 15 69 Самозалепващи се индекси "стрелка" 15 70 Химикал 20 71 Химикал 100 72 Пълнител за химикал 50 73 Пълнител за химикал 50 74 Пълнител за химикал 60 75 Тетрадка 5 76 Тетрадка 5 77 Авансов отчет за валута 2 78 Гума за триене 5 79 Гума за мастило 2 ________________________________________80 Гума хлебна 2 81 Коректор течен с четка, 20 мл. 3 82 Лентов коректор 10 83 Пергел метален и резервни графити в кутия 2 84 Клипборд А4 3 85 Лепило сухо, 40 гр. 20 86 Лепило сухо, 10 гр. 10 88 Дневник ЕДСД А4 (входяща и изходяща поща) 12 89 Книга за периодичен инструктаж 6 90 Искане за отпускане на МЗ, химизирано, 8 редови, кочан 25 91 Мемориален ордер, голям 15 92 Платежно нареждане, кредитен превод 50 по 2 л., хим. 6 93 Вносна бележка, химизирана 5 94 Приходен касов ордер с квитанция 15 95 Разходен касов ордер 50 96 Касова книга 6 97 Пътна книжка 100 98 Пътен лист МПС с номерация 5 99 Картон за отчитане на работното облекло 60 100 Командировъчна заповед 6 101 Паус А4, пакет 100 бр. 3 102 Перфоратор 30 л. с ограничител метал/пластмаса 3 103 Ножица, канцеларска 21 см. 2 104 Ластици ф.55 мм., 100 гр. В кутийка 2 105 Хоризонтална поставка за документи 5 106 Машинка за телбод 3 107 Антителбод - щипка 24/6 5 108 Бяла магнитна дъска с магнити и маркер 2 110 Тънкописец 3 111 Други артикули % ОБЩО:

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно разпоредбата на чл. 178, ал.5 от ЗОП - Възложителят не е длъжен да мотивира в обявлението невъзможността за разделяне на обособени позиции поръчка, която е за доставки или услуги.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 18000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне - с обявление или без обявление и безпорно са налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в Закона за ,,открита" по характера си процедура. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъшествяване на контрол върху разходването на средства, какъвто е конкретния случай, едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участие в процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалбата се подава в 10-дневен срок, съгласно чл.197, ал. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.12.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Тошко Йорданов Петков

VIII.2) Длъжност

Директор