Версия за печат

00267-2018-0131

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

14. Инженерство, профил Транспорт


Решение номер 766 от дата 13.12.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040588

BG421, Общинско предприятие Паркиране и репатриране - Община Пловдив, ул.Хр.Г.Данов № 28, За: Тодор Анчев - гл. юрисконсулт дирекция Обществени поръчки в Община Пловдив, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656726, E-mail: op_parkirane@abv.bg, Факс: 032 656751

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на 2 (два) броя фабрично нови лекотоварни автомобила за нуждите на ОП „Паркиране и репатриране” - Община Пловдив.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на 2 (два) броя фабрично нови лекотоварни автомобила за нуждите на ОП „Паркиране и репатриране” - Община Пловдив, произведени след 01.01.2018г., двигател – дизелов, с работен обем до 1 500 куб.см., брой места – 4+1 и товарно отделение.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

2

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Доставката включва 2/два/ броя фабрично нови лекотоварни автомобила с еднакви изисквания и технически параметри, поради това е нецелесъобразно разделянето на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 45833.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.12.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Ненко Видолов Калакунов

VIII.2) Длъжност

Директор на ОП "Паркиране и репатриране" - Община Пловдив, упълномощен със Заповед № 18ОА2784/29.11.2018г. на кмета на Община Пловдив