Версия за печат

00887-2018-0002

BG-Първомай:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 47 от дата 12.12.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115516059

BG42, Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай ЕООД, ул. Княз Борис І №51, За: Недялка Вълканова, България 4270, Първомай, Тел.: 0336 63171, E-mail: mbal_par@abv.bg, Факс: 0336 63165

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbal-parvomay.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.mbal-parvomay.com.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ – Първомай” ЕООД

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставките на лекарствените продукти се извършват чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на Изпълнителя до болничната аптека на Възложителя, в предвидени прогнозни /приблизителни/ количества, по позиции, съгласно спецификация в табличен вид

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката не е разделена на обособени позиции, но всеки лекарствен продукт е специфициран в отделен номенклатурен ред и на основание чл. 30, ал. 1 от ППЗОП е предвидена възможност да се подава оферта за една, няколко или всички номенклатури-лекарствени продукти. Избраният подход е по-толерантен за участниците в сравнение с варианта за обособяване на групи лекарства в самостоятелно обособени позиции, като по този начин максимално е разширена възможността за участие.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 594956 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определи техническата спецификация и не са налице условията за провеждане на някоя от останалите процедури по ЗОП, поради което са налице изискванията и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за открита процедура. Откритата процедура гарантира в най-голяма степен публичност на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачността при разходването на публични финансови средства. С цел да се осигури максимална публичност и да се постигнат най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Сългасно чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.12.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Румяна Димитрова Бойлова

VIII.2) Длъжност

управител