Версия за печат

00998-2018-0008

BG-Сандански:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 09-316 от дата 04.12.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 101522447

BG413, МБАЛ Югозападна болница ООД, Паркова зона, За: Илия Тонев- управител; Валентина Глинджурска - юрист, България 2800, Сандански, Тел.: 0889 010113, E-mail: mbal_st_vrach@abv.bg, Факс: 074 201047

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbalsandanski.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/mbalsandanski-923/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на гориво за отопление- природен газ за нуждите на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, за обект в гр. Сандански, по периодични заявки на Възложителя, съгласно Спецификация за 1 година.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

приблизително количество: 105 000 куб. м.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Доставката се отнася единствено до гориво за отопление - природен газ и разделянето на обособени позиции не е целесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 73500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно действащото законодателство дейностите Разпределение на природен газ и "Снабдяване с природен газ от краен снабдител" се осъществяват от лицензирани за тези дейности юридически лица, притежаващи лицензии по чл. 39, ал. 1, т. 3 и т. 10 от Закона за енергетиката, издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране, в рамките на законовите й правомощия по чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката. Разпоредбата на чл. 43 от същия закон предвижда териториален принцип за действие на лицензиите, като на основание чл. 43, ал. 5, във връзка с чл. 43, ал. 2, т. 1 и 2а от Закона за енергетиката, за една обособена територия на страната се издава само по една лицензия за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от крайни снабдители. За територията на град Сандански Комисията за енергийно и водно регулиране е издала лицензии за тези дейности на „АРЕСГАЗ АД за разпределение на природен газ на територията на община Сандански за обособена територия Запад- Лицензия № Л- 462-08 от 18.03.2016 г. Лицензия за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител на обособена територия Запад- Лицензия № Л- 462-12 от 18.03.2016 г. Видно от гореизложеното, правата, предоставени с горецитираните лицензии, попадат в обхвата на определението за "Специални или изключителни права" по параграф 1. т. 26 от ДР на ЗОП. Предвид горното, за обезпечаване на необходимостта от снабдяване на природен газ за нуждите на МБАЛ „Югозпадна болница“ ООД, следва да се проведе процедура на договаряне без предварително обявление за доставка на природен газ по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 64 от ППЗОП, тъй като е налице единствен възможен изпълнител на поръчката с предмет доставка на природен газ и възлагането й на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на административен акт- издадените от Комисията за енергийно и водно регулиране лицензии.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП МБАЛ „Югозападна болница“ ООД не следва да прилага чл. 64, ал. 2 и от ЗОП, тъй като следва да сключи договор с притежателя на лицензия- „АРЕСГАЗ АД, с ЕИК 813101815 със седалище и адрес на управление гр. София, ПК 1301, район Триадица, ул. Алабин 36, ет. 2

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.12.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Илия Стоянов Тонев

VIII.2) Длъжност

управител