Версия за печат

02709-2018-0074

BG-Ботевград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 364 от дата 06.12.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760073

BG412, СЗДП ТП ДГС БОТЕВГРАД, бул. ЦАР Освободител 26, За: инж. Лазаринка Лютова, България 2140, Ботевград, Тел.: 0723 60003, E-mail: dgsbotevgrad@abv.bg, Факс: 0723 60003

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.szdp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181206VxSd10186852.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: стопанисване и опазване на горски територии


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на течни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на ТП ДГС Ботевград за срок от 36 месеца

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на течни горива чрез стокова борса за служебните автомобили на ТП ДГС Ботевград,чрез карти за безналично плащане. Прогнозните количества по видове горива:- Автомобилен бензин А 95 Н- 11 000.00 литра; Дизелово моторно гориво- 67 000.00 литра. Посочените количества са прогнозни и възложителя си запазва правото да заяви доставка на действително необходимите количества за срока на изпълнение на договора, като не се задължава да закупи цялото посоченото количество на горивата и продавача няма да търси отговорност ако не се усвоят в цялост.Продължителност на борсовия договор е 36 месеца, считано от 01.03.2019 г. т.е до 01.03.2022 г. или до достигане на прогнозната стойност в размер на 162 000 лв. /сто шестдесет и две хиляди лева/ без ДДС., което събитие настъпи първо.Тъй като териториалния обхват на дейност на стопанството обхваща община Ботевград и община Правец, продавача се задължава през целия срок на договора да разполага с минимум по един търговски обект на територията на община Ботевград и на община Правец, който да предлага всички горива предмет на договораи да е снабден с апарати за безналично плащане.Това е необходимо, тъй като възложителя сам ще пътува до търговския обект на продавача за да зарежда автомобилите си, а това означава, че от този факт зависят разходите му за транспорт.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл.46, ал.1, изр. второ от ЗОП Възложителят не разделя поръчката на обособени позиции, тъй като счита за целесъобразно и съответстващо на интересите му цялостното изпълнение да се възложи на един изпълнител. Това се обуславя от факта, че предмета на поръчката попада в един клас съгласно Общия терминологичен речник(CPV) и не включва разнородни дейности/доставки, поради което не е целесъобразно същата да бъде разделена на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 162000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмета на обществена поръчката е доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса и са включени в списък одобрен от Министерския съвет по предложение на министърна на финансите. Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режима на борсовата търговия, регулиран в ЗСБТ, с което се гарантира постигане на целите и принципите на чл.1 и чл.2 от ЗОП. Този вид процедура дава възможност подготовката и протичането й да се осъществят в най-кратки срокове при спазване на основните принципи на ЗОП. Наред с това при възлагане на поръчката чрез процедура на договаряне без обявление, по реда предвиден в чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП, а именно, чрез покупка на стоки обект на търгуване през стокови борси се гарантира спазване на основната цел на закона-осигуряване на ефективност при разходването средства.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка се провежда по правилата на Софийска стокова борса АД и приложимите разпоредби на ЗОП И ППЗОП. На основание чл.65, ал.1 от ППЗОП възложителят няма да прилага чл.64, ал.2 и ал.3 от ППЗОП/не одобрява и не изпраща покана за участие в процедурата/. На основание чл.65, ал.2 ППЗОП договора за обществена поръчка ще бъде сключен след влизане в сила на решението за откриване на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от публикуване на решението, съгласно чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП .

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

06.12.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Лазаринка Цветанова Иванова-Лютова

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП ДГС Ботевград