01020-2018-0004

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

49. Фармация


Решение номер 2641 от дата 06.12.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115517517

BG421, МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД, бул. Никола Вапцаров № 9, За: адв. Георги Василев; Магистър-фармацевт Мария Янкова, България 4004, Пловдив, Тел.: 032 603981, E-mail: office@mbal2pv.com, Факс: 032 603981

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbal2pv.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal2pv.com/publics.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Пловдив” ЕООД”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обектът на обществената поръчка е обособен в една позиция, включваща 488 номенклатурни единици, посочени в образеца на Ценова оферта (Предлагани ценови параметри).

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 990000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решението може да бъде обжалвано в 10-дневен срек от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

06.12.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Доц. Д-р Петко Иванов Недев, д.м.

VIII.2) Длъжност

Управител на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД