Версия за печат

05397-2018-0026

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер ДАЕУ-11961 от дата 05.12.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 177098809

BG411, Държавна агенция Електронно управление, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6, За: Мартина Митрева, старши експерт в дирекция Обществени поръчки, България 1000, София, Тел.: 02 9492080, E-mail: mmitreva@e-gov.bg, Факс: 02 9492158

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://e-gov.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление.


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на природен газ за обект на Държавна агенция "Електронно управление", находящ се на територията на община Ботевград"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката е доставка на природен газ за обект на Държавна агенция "Електронно управление", находящ се на територията на община Ботевград. Обществената поръчка е за доставка на природен газ 380 000 nm3 за три години, считано от датата на влизане в сила на договора.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Във връзка с възможността, която предоставя чл. 46, ал. 1 от ЗОП, Възложителят преценява и смята за нецелесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции, предвид предмета на поръчката и правното основание за откриване на процедурата - чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от Закона за обществените поръчки (ЗОП) - наличие на изключителни права.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 252500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата процедура се открива на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от Закона за обществените поръчки, поради наличие на изключителни права. Съгласно чл. 39, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), една от дейностите, подлежащи на лицензиране по този закон, е разпределение на природен газ, т.е. юридическите лица, предлагащи услугата следва да притежават валидна лицензия за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител, издадена от КЕВР за съответната територия (в случая територията на община Ботевград). Съгласно чл. 43, ал. 2, т. 1 и т. 2а от същия закон, за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от крайни снабдители, каквато обособена територия е община Ботевград. Видно от Регистъра на издадените лицензии от КЕВР, на "БАЛКАНГАЗ 2000" АД с ЕИК 130203228, е издадена Лицензия за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на община Ботевград с рег. № Л-179-12/27.04.2009 г. и Лицензия за осъществяване на дейността разпределение на природен газ на територията на община Ботевград с рег. № Л-179-08/17.12.2004 година. Видно от Решение № И1-Л-179 от 13.12.2010 г., публичнодостъпно на интернет страницата на КЕВР на адрес: http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res_i1l179_10.pdf, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е продължила сроковете на действие на лицензия №Л-179-08/17.12.2004 г. за дейността “разпределение на природен газ” и лицензия №Л-179-12/27.04.2009 г. за дейността “снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Ботевград, с 25 (двадесет и пет години) години, считано от 17.12.2011г. Следователно, дружеството "БАЛКАНГАЗ 2000" АД притежава необходимите лицензии, от което следва, че е носител на изключителни права за посочената дейност по смисъла на § 2, т. 47 от ДР към Закона за обществените поръчки (за извършване на дейността по обществено снабдяване с природен газ на територията на община Ботевград). С оглед изложеното считам, че е налице основание за провеждане на процедура от вида "договаряне без предварително обявление", по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Съгласно условията на чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, Възложителят не изпраща покана, когато договорът се сключва на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Възложителят ще сключи договор за обществена поръчка с дружеството, притежаващо изключителни права по смисъла на на § 2, т. 47 от ДР към Закона за обществените поръчки за осъществяване на дейностите по снабдяване от краен снабдител и разпределение на природен газ за територията на гр. Ботевград: "БАЛКАНГАЗ 2000" АД с ЕИК 130203228, гр. Ботевград 2140, ул. Академик Стоян Романски № 2.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Доказателствата са достъпни чрез електронен, публичен, безплатен регистър на страницата на КЕВР на интернет адрес: http://www.dker.bg/bg/registri/litsenzii.html; http://www.dker.bg/bg/resheniya/resheniya-za-2010-god.html; http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res_i1l179_10.pdf, както и в Търговския регистър на интернет адрес: http://www.brra.bg/, с оглед на което Възложителят ще се възползва от правото по чл. 134 от Правилника за прилагане на ЗОП, да не изпраща доказателства за описаните в мотивите обстоятелства. Срок за изпълнение на поръчката: три години, считано от датата на влизане в сила на договора.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5, буква "а" от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, жалба срещу настоящото решение за откриване на процедурата може да се подава в 10-дневен срок от публикуването му.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.12.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Кирил Бойков Дойчинов

VIII.2) Длъжност

Главен секретар на ДАЕУ, възложител на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно Заповед ДАЕУ-8738/05.10.2018 г.